การดำเนินงานบริหารทั่วไป จะทำอย่างไรให้งานประสบความสำเร็จ ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ เพราะในการทำงานย่อมมีอุปสรรคหลายอย่าง เช่น Internet ไม่พร้อมทำให้ส่งงานหรือได้รับข้อมูลข่าวสารช้ากว่ากำหนด ฯลฯ