ในโลกเทคโนโลยี...เรื่องราวชีวิตมักจะดูสวยและงดงามเสมอ  วัตถุประดิษฐ์ที่มีอยู่กลาดเกลื่อนถูกใช้เพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่มีสิ้นสุด  ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงมายาของชีวิตที่ไม่อาจให้ความสงบสุขที่แท้จริงได้  การเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ หากรู้จักใช้  รู้จักพอ  และรู้จักหยุด...ความสุขที่แท้จริงของชีวิตจะเกิดขึ้นได้ท่ามกลางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเสมอ