ต่ออินเตอร์เนตไม่ได้ ทำอย่างไรดี?

EmoTion
กด Dial ปุ๊ป สังเกตุนะคะว่า Error... ?

Modem… รวมปัญหาการต่ออินเตอร์เนตจาก Modem โทรศัพย์บ้านธรรมดา คือที่ความเร็ว 56k คล้ายกับบลอคหน้าของ ปัญหาการ sing in โปรแกรม MSN นะคะว่าขอให้คุณสังเกตุต้นเหตุที่แจ้งเมื่อต่ออินเตอร์เนตไม่ได้ จะมีโค้ดต่างๆ แจ้งให้เราทราบเช่น 

"Error 633 : The modem is already in user or is not configured for dialing out"

                       

 

 

"Error 691 : The computer you're dialing in to cannot establish a Dial-Up Networking connection. Check your password and then try again"  

หรือ  

"Error 679: The system could not detect the carrier"

 

              2 – 3 ปัญหาข้างบนที่ยกให้เห็นนี้เราได้เห็นกันบ่อยๆ เมื่อกด Dial ต่ออินเตอร์เนตจากที่บ้านนะคะ และมีอีกหลายปัญหา ที่อั้มรวบรวมมาให้ดูกันว่ามีอะไรบ้างและการแก้ไขเบื้องต้นด้วยตัวเองก่อนที่เราจะยกหูโทรหาช่างคอมพิวเตอร์คะ ไม่เสียเวลา ไม่เสียเงิน ลองดูนะคะ

   

Q.  หลังจากคลิกปุ่มเพื่อทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้วมันแจ้งข้อความว่า "Error 602 : The modem
is being used by another Dial-Up Networking connection or another program"
A.  สาเหตุ
อาจเกิดจากโมเด็มถูกใช้งานจากโปรแกรมอื่นอยู่ เช่น โปรแกรมรับ-ส่งแฟกซ์ เป็นต้น หรืออาจจะเกิดจาก
สัญญาณขัดข้องที่โมเด็มกับคอมพิวเตอร์ หรือสัญญาณโมเด็มค้าง
 
การแก้ไข
ตรวจสอบ และยกเลิกโปรแกรมที่ใช้งานโมเด็มอยู่แล้วทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอีกครั้ง ถ้ายังไม่ได้ให้ปิดโมเด็ม และบูตเครื่องใหม่อีกครั้ง จากนั้นก็ลองเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใหม

 

Q.  หลังจากคลิกปุ่มเพื่อทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้วมันแจ้งข้อความว่า "Error 628 : The connection was closed"
A.  สาเหต
เกิดจากตัว Connect พยายามจะหยุดการเชื่อมต่อ เนื่องจากว่าการเชื่อมต่อครั้งแรกไม่สำเร็จ
 
การแก้ไข
1.  ตรวจสอบดูว่าเบอร์ที่ใช้ต่อถูกต้องหรือไม่
2.  ลองเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ดู เพราะว่าเบอร์ที่ใช้อยู่อาจจะไม่ว่าง
3.  ตรวจสอบดูว่าโมเด็มมีปัญหาหรือเปล่า ตั้งค่าถูกต้องหรือไม่
 

 

Q.  หลังจากคลิกปุ่มเพื่อทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้วแจ้งข้อความว่า "Error 629 : You have been
disconnected from the computer you dialed"

 

Q.  หลังจากคลิกปุ่มเพื่อทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้วแจ้งข้อความว่า "Error 629 : You have been
disconnected from the computer you dialed"
A.  สาเหต
1.  อาจเกิดจากการพิมพ์ Username หรือ Password ผิด หรือหมดอายุการใช้งาน
2.  อาจเกิดจากสัญญาณขัดข้องที่โมเด็มกับคอมพิวเตอร์ หรือสัญญาณโมเด็มค้าง
3.  อาจเกิดจากการตั้งค่า Maximum speed สูงเกินไป ซึ่งควรเลือกค่าที่มีความเหมาะสม
4.  ตรวจสอบไดรเวอร์ของโมเด็มว่าได้ติดตั้งสมบูรณ์หรือไม
5.  อาจจะมีปัญหาจาก Network Configuration
 
การแก้ไข
1.  พิมพ์ Username และ Password ใหม่ให้ถูกต้อง หากถูกต้องแล้วก็ให้ทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ถ้ายังไม่ได้ให้เราติดต่อ ISP เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ Username และ Password
2.  ปิดโมเด็มและบูตเครื่องใหม่ แล้วลองเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอีกครั้ง
3.  ให้ตรวจสอบความเร็วของโมเด็ม ในส่วน Maximum speed ให้เลือกค่าที่ใกล้เคียงกับความเร็วของ
โมเด็มที่ใช้งาน เช่น ความเร็วของ Modem 56K ควรตั้งค่าไว้ที่ 57600 เป็นต้น
4.  ติดตั้งไดรเวอร์โมเด็มใหม่อีกครั้ง
5.  ให้ลบ Dial-Up Adapter ใน Network ออก แล้วติดตั้ง Dial-Up Adapter อีกครั้ง แล้วทำการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใหม่อีกครั้ง

   

Q.  หลังจากคลิกปุ่มเพื่อทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้วแจ้งข้อความว่า "Error 630 : The modem
was disconnected due to hardware failure"
A.  สาเหตุ
อาการนี้เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ ทั้งจากตัวโมเด็มเอง หรือสายเชื่อมต่อโมเด็มกับคอมพิวเตอร์
 
 การแก้ไข
1.  ถ้าเป็นโมเด็มภายในให้ดูว่าโมเด็มนั้นเสียบแน่นหรือเปล่า แล้วสายโทรศัพท์ต่อถูกต้องหรือเปล่า
2.  แต่ถ้าเป็นโมเด็มภายนอกให้ตรวจสอบดูว่าสายเชื่อมต่อต่าง ๆ แน่นหรือยัง
3.  จากนั้นดูว่าโมเด็มเปิดหรือยัง (กรณีเป็นโมเด็มภายนอก)
4.  แล้วตรวจดูว่าโมเด็มมีปัญหาหรือเปล่า ตั้งค่าถูกต้องหรือไม่

     

Q.  หลังจากคลิกปุ่มเพื่อทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้วแจ้งข้อความว่า "Error 633 : The modem is
already in user or is not configured for dialing out"
A.  สาเหตุ
มีโปรแกรมอื่นใช้งานโมเด็มอยู่ เช่น โปรแกรมแฟกซ์ เป็นต้น
 
การแก้ไข
ทำการปิดโปรแกรมเหล่านั้นให้หมดก่อน จากนั้นก็ทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอีกครั้ง  
 

   

Q.  หลังจากคลิกปุ่มเพื่อทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้วมันแจ้งข้อความว่า "Error 635 : Cannot
establish the Dial-Up Networking session"
A.  สาเหตุ
1.  เกิดจากการพิมพ์ Username และ Password ผิด หรืออินเตอร์เน็ตหมดอายุการใช้งาน
2.  อาจเกิดจากมีผู้อื่นใช้งาน Username นี้อยู่
3.  สัญญาณขัดข้องที่โมเด็มกับคอมพิวเตอร์ หรือสัญญาณโมเด็มค้าง
4.  ตัวเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมีปัญหา
5.  อาจมีปัญหาที่ Access Server ของ ISP ผู้ให้บริการ
 
การแก้ไข
1.  พิมพ์ Username และ Password ใหม่ให้ถูกต้องแล้วทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ถ้ายังไม่ได้ให้ทำ
การติดต่อ ISP เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ Username และ Password
2.  ตรวจสอบว่ามีคนอื่นใช้งานอยู่หรือไม่ โดยให้ติดต่อกับ ISP เพื่อทำการตรวจสอบ
3.  ปิดโมเด็มและบูตเครื่องใหม่ จากนั้นเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอีกครั้ง
4.  ให้ลบตัวเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตออกแล้วสร้างขึ้นมาใหม่ จากนั้นทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอีกครั้ง
5.  ให้ติดต่อ ISP ผู้ให้บริการ เพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาจาก ISP หรือไม่
 

 

Q.  หลังจากคลิกปุ่มเพื่อทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้วแจ้งข้อความว่า "Error 640 : A error has
occurred involving NetBIOS "
A.  สาเหต
ความเร็วที่ตั้งให้กับโมเด็มมากเกินไป หรือบางครั้งอาจจะเกิดจากโปรโตคอลที่ใช้ก็ได้
 
การแก้ไข
1.  ลดความเร็วของโมเด็มลงแล้วลองเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใหม่อีกครั้ง
2.  ถ้ายังไม่ได้ก็ให้ Add โปรโตคอล NWLink IPX/SPX/NetBIOS เพิ่มลงไป    

   

Q.  หลังจากคลิกปุ่มเพื่อทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้วแจ้งข้อความว่า "Error 645 : Internal
Authentication Error"
A.  สาเหตุ
1.  เกิดปัญหาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโมเด็มเกิดความผิดพลาด
2.  ตัวเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมีปัญหา
3.  หากเป็น Windows 98 อาจจะเป็นเพราะว่ารหัสผ่านเวลาเข้าวินโดวส์มีปัญหา
 
การแก้ไข
1.  ปิดเครื่อง 30-60 วินาที จากนั้นให้เปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ แล้วลองเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอีกครั้ง
2.  ลบตัวเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตัวเก่า แล้วสร้างขึ้นมาใหม่
3.  ค้นหาไฟล์ *.pwl แล้วลบไฟล์เหล่านั้นทิ้งให้หมด
 

   

Q.  หลังจากคลิกปุ่มเพื่อทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้วจะแจ้งข้อความว่า "Error 650 : The remote
access server is not Networking session responding"
A.  สาเหตุ
เป็นไปได้ว่าสายโทรศัพท์ที่ใช้อาจมีคลื่นรบกวนมาก หรือโมเด็มอาจมีปัญหา อีกทั้งอาจจะตั้งค่าความเร็ว
โมเด็มสูงเกินไป
 
การแก้ไข
1.  ให้ทางองค์กรตรวจเช็คว่าสายโทรศัพท์มีคลื่นรบกวนมากเกินไปหรือเปล่า ถ้ามีก็ให้ทางองค์กรดำเนิน
การแก้ไข
2.  ลดความเร็วของโมเด็มลง แล้วลองเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใหม่อีกครั้ง
3.  ถ้ายังไม่ได้ก็ให้ตรวจสอบสายต่าง ๆ ของโมเด็มที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ว่าเรียบร้อยดีหรือไม่  

 

Q.  หลังจากคลิกปุ่มเพื่อทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้วจะแจ้งข้อความว่า "Error 651 : The modem
has reported an error"
A.  สาเหตุ
โมเด็มเกิดปัญหา Error ขึ้น
 
การแก้ไข
ถ้าเป็นโมเด็มภายในให้เราบูตเครื่องใหม่ แล้วลองต่ออินเตอร์เน็ตอีกครั้ง แต่ถ้าเป็นโมเด็มแบบภายนอกก็ให้เราปิด Switch แล้วเปิด Switch ใหม่ จากนั้นก็ลองต่ออินเตอร์เน็ตใหม่อีกครั้ง
 

 

Q.  หลังจากคลิกปุ่มเพื่อทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้วแจ้งข้อความว่า "Error 665 : The modem is
not properly configured"
 A.  สาเหตุ
โมเด็มมีปัญหาในเรื่องของการติดตั้ง
 
การแก้ไข
ถ้าเป็นโมเด็มภายนอกให้เปลี่ยนช่องต่อ Com Port ใหม่ แต่ถ้าเป็นโมเด็มภายในให้เราเปลี่ยน Slot ที่ใช้
เสียบโมเด็มใหม่

   

Q.  หลังจากคลิกปุ่มเพื่อทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้วแจ้งข้อความว่า "Error 666 : The modem is
not functioning"
 A.  สาเหตุ
โมเด็มไม่มีการตอบสนองในการทำงาน ซึ่งอาจเกิดมาจากการปิดโมเด็มไว้ หรือสายที่เชื่อมต่อโมเด็มหลุด
หรือโมเด็มเสียบไม่แน่น หรือโมเด็มเสีย
 
การแก้ไข
1.  เช็คดูว่าโมเด็มเปิดหรือยัง และสายต่อเรียบร้อยหรือไม่
2.  ถ้าเครื่องเปิดแล้วก็ให้ปิดเครื่อง จากนั้นรอสัก 20 วินาทีแล้วจึงเปิดเครื่องใหม่
3.  ถ้าเป็นโมเด็มภายในให้ดูว่าเสียบแน่นหรือยัง
4.  เช็คดูว่าโมเด็มมีปัญหาหรือเปล่า โดยใช้วิธีการตรวจสอบโมเด็ม   

 

Q.  หลังจากคลิกปุ่มเพื่อทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้วแจ้งข้อความ "Error 668: The connection
was terminated"
A.  สาเหตุ
เกิดจากความเร็วที่ตั้งไว้ของโมเด็มโมเด็มสูงเกินไป
 
การแก้ไข
ลดความเร็วของโมเด็มลง และถ้าโมเด็มของเรามีความสามารถพิเศษ เช่น ฝากข้อความได้ เป็นต้น ให้ปิด
ความสามารถนั้นด้วย     

   

Q.  หลังจากคลิกปุ่มเพื่อทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้วแจ้งข้อความว่า "Error 676 : The phone line
is busy"
A.  สาเหต
อาการนี้เกิดจากสายโทรศัพท์ของ ISP ไม่ว่าง
 
การแก้ไข
ทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใหม่อีกครั้ง ถ้ายังไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของ ISP เป็นเบอร์ใหม่   
 

   

Q.  หลังจากคลิกปุ่มเพื่อทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้วแจ้งข้อความว่า "Error 677 : A person
answered instead of a modem"
A.  สาเหต
อาจเกิดจากมีคนยกหูโทรศัพท์
 
การแก้ไข
เช็คดูว่าสายว่างหรือเปล่า จากนั้นลองต่ออินเตอร์เน็ตใหม่อีกครั้ง     

     

Q.  หลังจากคลิกปุ่มเพื่อทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้วแจ้งข้อความว่า "Error 679: The system
could not detect the carrier"
A.  สาเหต
มีสาเหตุเดียวกับ Error 677 หรืออาจเกิดจากโทรศัพท์วางไม่สนิท หรืออาจมีโปรแกรมอื่น ๆ ใช้งานทรศัพท์อยู่
 
การแก้ไข
เช็คดูว่าสายว่างหรือเปล่า จากนั้นต่ออินเตอร์เน็ตใหม่อีกครั้ง     
  ขอบคุณข้อมูลจาก www.kit.co.th/www.kmutt.ac.th/

  <span style="font


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน EmoTion

คำสำคัญ (Tags)#คอมพิวเตอร์

หมายเลขบันทึก: 82398, เขียน: 07 Mar 2007 @ 11:43 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

โห กระจ่างชัดเลยครับ

ขอบคุณครับ ที่แนะนำครับ

รบกวนถามครับ

ถ้ากรณีเราต่อnet ได้แล้ว ปลั๊กmodem หลุด ไฟฟ้าดับ พอต่อปลั๊กใหม่แล้วเข้าต้อง net ใหม่มั้ยครับ

  • แวะมาเยี่ยมเยียนเพื่อนอั้ม เพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนในการหาเรื่องราว ดี-ดี เกี่ยวกับ นานาสาระคอมพิวเตอร์ มาฝากชาว gotoknow อย่างต่อเนื่อง
  • โชคดีมากกกมายยยที่เน็ต สำนักงานต่อติดอัตโนมัติ เปิดปุ๊บติดปั๊บ ฉับไว ได้ดั่งใจ
  • ช๊อบ.. ชอบที่ เพื่อนอั้ม นำมาบอกถึงสาเหตุ ของปัญหา แล้วก็แนวทางแก้ปัญหาให้ถูกจุด
เขียนเมื่อ 

คุณตาหยู สวัสดีคะ ถามคำถามแบบได้ต้องไม่ธรรมดาแน่ กินยาลืมเขย่าขวดรึเปล่าคะ อั้มขอถามมั่งนะคะ

 

เพื่อนเปิ้ลคะ เพื่อนอั้มพยายามโทรประมาณเที่ยวที่ 1850 รอบ ไม่ติดนะคะ อยู่ไหนหรือคะเพื่อน

อาคม
IP: xxx.120.122.246
เขียนเมื่อ 

Aircard DTAC 3G + sim3G i-kool 1000M ต่อเน็ตไม่ได้ ทำไงครับ

ถ้าใส่ sim2G EDGE เชื่อมต่อได้ แต่ sim3G i-kool ขึ้น Error

"A connection to the remote computer

could not be established, so the port used for this connection was closed."

gclubclick
IP: xxx.89.83.229
เขียนเมื่อ 

Gclubclick ศูนย์รวมคาสิโนดัง พนันบอล แค่คลิกเดียวที่มีให้ท่านได้ร่วมสนุกกับเราไม่ว่าจะเป็นคาสิโนยอดนิยม และคาสิโนใหม่ ๆ เช่น GClub , Royal1688 , Ruby888 , Holiday-Palace , Genting-Crown ,Reddragon88 ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศจริง sภายในคาสิโนจริงทุกเกมส์การ เล่นตื่น เต้นเราใจ และนอกจากคาสิโนคุณภาพที่เราคัดสรรมาให้ ท่าน แล้วทาง Gclubclick.com เองยังมี SportBetting Onlineให้ท่านได้เลือกเดิมพนันกีฬาโปรด ที่ท่านชื่นชอบอย่างจุใจ อาทิ เช่น SBOBET ,IBCBET , WinningFT , MMMBET ท่าน สามารถเปิดเล่นกับเราได้แล้ววันนี้ ทางเรามีพนักงาน Call Center ไว้คอยบริการท่านด้วยความเป็นกับเองประทับ ในตลอด 24 ชม. ติดต่อสอบถาม 24 ชัวโมง 081-122-5019 , 081-122-4019 , 080-559-7275 http://www.Gclubclick.com http://gclubclick.blogspot.com/