ทางคณะสังคมศาสตร์มีการปรับปรุงอาคารและห้องเรียน รวมทั้งปรับปรุงฝ้าเพดานห้องอ่านหน้งสือคณะสังคมศาสตร์ด้วย ดังนั้นจึงงดให้บริการชั่วคราว ทั้งนี้จะเปิดให้บริการในวันที่ 15 มีนาคม 2550