วันนี้(วันที่  7มีนาคม 2550)ที่คณะ(คณะนิติศาสตร์)ได้มีการจัดอบรมการจัดการความรู้  (KM) เวลา  09.00-12.00 โดยได้เชิญวิทยากร  ผศ. ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร มาบรรยาย  ซึ่งก็ชนกับของทางสำนักหอสมุดที่จัดอบรมกิจกรรมแลกเปลี่นเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสนับสนุนงานบริการวิชาการ  ครั้งที่  2 เวลา  08.30 - 16.30 น. ณ  สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดย  อ.สมลักษณ์  วงศมามาโนดน์(ครั้งแรกสำนักหอสมุดได้จัดอบรมการทำ  KM โดยให้ตัวแทนบรรณารักษ์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน)  แต่ครั้งที่  2 นี้  บรรณารักษ์จะได้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันโดยนำขึ้นเว็บ  โดยการเขียนบล็อกในเว็บ  www.gotoknow.org ผู้เขียน  รู้สึกจะต้องเลือกไปอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่อันที่จริง  ถ้าแยกร่างได้อยากจะไปทั้งสองที่เลย  เพราะวิทยากรต่างมีความรู้ความสามารถทั้งสองที่  แต่ผู้เขียนก็เลือกไปทั้งสองที่ โดยช่วงเช้าไปอบรมที่คณะ ถึง 10.30 แล้วก็มาอบรมต่อ(11.00 เป็นต้นไป)ที่สำนักหอสมุดแล้วได้มาทันอบรมการเขียนบล็อกและอบรมเชิงปฏิบัติการการดูรักษาหนังสือพอดี  


-  การจัดการความรู้  (KM) ณ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย  ผศ. ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร  ทำให้ผู้เขียนรู้ว่า "งานจะสำเร็จได้จะต้องเริ่มมาจากการศรัทธา  เมื่อศรัทธาแล้ว  เราต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง  เมื่อเราทำงานอย่างจริงจัง  และทุ่มเทกับมัน ไม่ต้องบอกให้คนอื่นได้รู้  แต่คนอื่นจะเห็นผลงานของเราและพร้อมที่จะช่วยเหลือเราโดยที่ไม่ต้องไปบอกให้ใครได้รับรู้ เพราะมันจะปรากฎให้เห็นเอง"


-  อบรมกิจกรรมแลกเปลี่นเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสนับสนุนงานบริการวิชาการ  ครั้งที่  2 ณ  สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยการเขียนบล็อก  โดย อ.สมลักษณ์  วงศมาโนดน์  ทำให้เราได้รับความรู้ในการเขียนบล็อกทำให้บรรณารักษ์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันและการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลรักษาหนังสือซึ่งทำให้เข้าใจเทคนิคในการดูแลรักษาหนังสือ

ขุมทรัพย์ทางปัญญาอยู่ไม่ไกลหากเราพร้อมที่จะวิ่งเข้าหา

สติมาปัญญาเกิด  สติเตลิดปัญญาหนี