ตั้ง 7 กฎคุมงบ 51 ยึดพอดี-เหตุผล-คุณธรรม

ตั้ง 7 กฏคุมงบ 51 ยึดพอดี-เหตุผล-คุณธรรม
            คณะรัฐมนตรีกำหนด 7 ยุทธศาสตร์ บังคับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 โดยยึดหลักความพอดี มีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันและยึดหลักคุณธรรม

             ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้กำหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐยึดกรอบดังกล่าวในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งมีอยู่ 7 ยุทธศาสตร์ คือ   

             1.    ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้ โดยเร่งรัดปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า การสร้างโอกาสให้กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส และเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า

2.    ยุทธศาสตร์แก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้ ด้วยการขจัดความยากจน และพัฒนาชนบท การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข และโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            3.     ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้วยการพัฒนาระบบเครือข่ายขนส่งและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา การปรับโครงสร้างภาคการผลิต ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการบริหารการเงินการคลังอย่างยั่งยืน รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ                 

            4.    ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

            5.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเน้นการกระจายอำนาจ โดยส่งเสริมการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปค.)

            6.     ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม โดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการเตรียมพร้อมการรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามต่าง ๆ และ

            7.     รายการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ โดยกำชับให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดสรรงบประมาณตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้มีผลเป็นรูปธรรม

ก่อนหน้านี้ ครม.ได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 จำนวน 1.635 ล้านล้านบาท มีรายได้ 1.515 ล้านล้าบาท เป็นการขาดดุลงบประมาณ 1.2 แสนล้านบาท

 

สยามรัฐ,ผู้จัดการออนไลน์    7   มีนาคม  2550 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#ตั้ง 7

หมายเลขบันทึก: 82375, เขียน: 07 Mar 2007 @ 10:47 (), แก้ไข: 19 May 2012 @ 11:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)