เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัย จากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2549

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 และตัวบ่งชี้ที่ 2.5
             ปีงบประมาณ 2549 คณะฯ มีเงินทุนสนับสนุนที่มาจากแหล่งทุนภายนอก 730,980 บาท ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุข จำนวน157,180บาท  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ IRPUS  จำนวน 100,000บาท    และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จำนวน 473,800 บาท    โดยมีคณาจารย์ที่ได้รับทุนทำวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จำนวนทั้งสิ้น 7 คน คือ ผศ.ปนดา เตชทรัพย์อมร  อ.วีระพงษ์ ชิดนอก อ.โอปอร์ วีรพันธุ์  อ.ธันยวีร์  เพ็งแป้น อ.ปริญญา เลิศสินไทย   ดร.สุรพล  ตั้งวรสิทธิชัย และ อ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล  มีจำนวนอาจารย์ที่ได้รับทุนภายนอก 7  คน  และมีจำนวนอาจารย์ประจำ 24.5 คน

            **คิดเป็นเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ เท่ากับ 29,835.92 บาท

            **คิดเป็นร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัยภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ เท่ากับ 28.57

         

1.โครงการวิจัย เรื่อง เปรียบเทียบผลของการรักษาด้วยการนวดไทยกับอัลตร้า จำนวนเงิน 44,680บ 
   ซาวน์ในผู้ป่วยปวดคอจาก Myofascial pain syndrome  
   จาก กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ผศ.ปนดา เตชทรัพย์อมร)  
2.โครงการวิจัย เรื่อง  ผลของกระชายดำต่อสมรรถภาพการออกกำลังกายและ  จำนวนเงิน 30,000บ
   การทดสอบความทนทานของน้ำตาลกลูโคสในมนุษย์  
   จาก สกว. (อ.วีระพงษ์  ชิดนอก,อ.โอปอร์ วีรพันธุ์)  
 3.โครงการวิจัย เรื่อง การประดิษฐ์ตู้เก็บฟิล์มเอกซเรย์อัตโนมัติ  จำนวนเงิน 70,000บ
    จาก IRPUS (อ.ธันยวีร์  เพ็งแป้น)  
 4.โครงการวิจัย เรื่อง ผลของการฝึกฤาษีดัดตนต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  จำนวนเงิน 112,500บ
    หายใจและสมรรถภาพการออกกำลังกายในเพศหญิง (อ.ปริญญา,โอปอร์)  
    จาก กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (อ.วีระพงษ์  ชิดนอก)  
 5.โครงการวิจัย เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย  
    ในผู้ป่วยเบาหวาน (ดร.สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย)  จำนวนเงิน 293,800บ
    จากการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
 6. โครงการวิจัย เรื่อง สำรวจความชุกโรคอ้วน  จำนวนเงิน 180,000บ
    จากการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (อ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล)  
                          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
 730,980

 

รายงานสรุปทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2549

(คลิก)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#ตัวบ่งชี้ที่2-3 ตัวบ่งชี้ที่2-5

หมายเลขบันทึก: 82370, เขียน: 07 Mar 2007 @ 10:29 (), แก้ไข: 10 May 2012 @ 13:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)