ท่ามกลางธรรมชาติ  ชายฝั่งลุ่มน้ำบางปะกง  มีพืชพันธุ์ธรรมชาติอันสวยงาน  และแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าควรอนุรักษ์ไว้  มีหมู่นกน้อยคอยมาอาศัยหากินตามธรรมชาติ  ช่างมีความสวยงามเสียนี่กระไร   อีกทั้งมีต้นจาก  ต้นแสม  ต้นโกงกาง  ขึ้นตามธรรมชาติริมฝั่งลุ่มน้ำบางปะกงเป็นร่มเงาให้ความร่มเย็นและเป็นที่อาศัยของสัตว์ทะเลน้อยใหญ่  เช่น  กุ้ง  หอย  ปู  ปลา    ทุกท่านที่สนใจสามารถมาพักผ่อนเที่ยวชมธรรมชาติ  ได้ตลอดเวลา