การบริหารความเสี่ยง มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร

 จากข้อมูลล่าสุดของ กพร ในการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๔๙ ด้านการ " พัฒนาองค์กร" มีเรื่องที่สามารถนำเข้ามาบูรณาการ ระหว่าง ข้อตกลง จาก กพร และ การพัฒนางานประจำ ของ โรงพยาบาล ที่นำ "HA" มาเป็นแนวทางดังนี้ครับ

การบริหารความเสี่ยง
ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ใน
http://www.opdc.go.th/thai/frame_kpi_49.php

JJ