แหล่งสารสนเทศด้านสารสนเทศ

จาก คู่มือการศึกษาค้นคว้าห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา ผู้จัดทำ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แหล่งสารสนเทศด้านสารสนเทศศาสตร์

หน่วยงานภายในประเทศ

สถาบันการศึกษา

หน่วยงาน
สถานที่ติดต่อ
เว็บไซต์
รายละเอียดสารสนเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     คณะอักษรศาสตร์
          ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
254 ถ.พญาไท  แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ  10330
โทร. : 0 2218 4817
โทรสาร : 0 2218 4818
http://www.arts.chula.ac.th/%7Elibsci/
รายชื่อวิทยานิพนธ์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  และที่กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำ ปีการศึกษา 2547
มหาวิทยาลัยขอนแก่น           
     สำนักวิทยบริการ
ถ.มิตรภาพ  อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40002
โทร. : 0 4323 7302, 0 4324 2331-9
ต่อ 2103, 2105, 2107, 2109
โทรสาร : 0 4323 7302
http://library.kku.ac.th/
dbonline.html
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย และศูนย์บริการสารสนเทศ ได้แก่ ห้องสมุดในประเทศที่ใช้โปรแกรม INNOPAC ห้องสมุดต่างประเทศ และศูนย์บริการสารสนเทศ มีฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม เป็นภาษาอังกฤษ และแหล่งสารสนเทศอื่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      บัณฑิตวิทยาลัย
      สำนักหอสมุด

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ  อ.เมือง

จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. : 0 5322 1699, 0 5394 1000
โทรสาร : 0 5321 7143, 
0 5322 1932
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. :  0 5394 4531
โทรสาร : 0 5322 2766
http://www.grad.cmu.ac.th/ abstract/index.php
http://www.lib.cmu.ac.th/
ejhuman.html#t4
ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย ให้สาระสังเขปวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2542 - 2543 ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย  ให้บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาบรรณารักษศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ข้อมูลที่ได้รับจากวารสาร ได้แก่ สารบัญวารสาร  สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
     และสารนิเทศศาสตร์

2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

กรุงเทพ ฯ 10200
โทร. : 0 2613 2604, 0 2613 2645
โทรสาร : 0 2222 0869
http://arts.tu.ac.th/org.arts.abstract/ls.html
บทคัดย่องานวิจัยสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
            สำนักวิทยบริการ
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม 44150
โทร. : 0 4375 4322-40 ต่อ 2491
โทรสาร : 0 4375 4358
http://ill.msu.ac.th/thesis/
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มปี 2543-ปัจจุบัน
 มหาวิทยาลัยรังสิต
            คณะเทคโนโลยี
         สารสนเทศ
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน  ต.หลักหก อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี  12000
โทร. : 0 2791 5790, 0 2997 2222
          ต่อ 1601, 1604
โทรสาร : 0 2997 2200-30 ต่อ 1605
http://vishnu.rsu.ac.th/it/ims/
home.htm
บรรณนิทัศน์หนังสือด้านสารสนเทศศาสตร์เป็นภาษาไทย  ซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
            สำนักหอสมุดกลาง
ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240
โทร. : 0 2310 8632-4
โทรสาร : 0 2310 8632-4 ต่อ18
http://www.lib.ru.ac.th/article/
index.html
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ปี 2534 –ปัจจุบัน ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และบทความวารสารเกี่ยวกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2544-ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     ศูนย์บรรณสารและ
     สื่อการศึกษา
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. : 0 7567 3360, 0 7567 3335,
         0 7567 3338
โทรสาร : 0 7567 3359,
               0 7567 3315
http://clm.wu.ac.th/serials/
ejournalsh.php
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมกับระบุเว็บไซต์ของวารสารแต่ละรายการและให้ข้อมูล  บทความวารสารฉบับเต็ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
     และสารสนเทศศาสตร์
114 ถ.สุขุมวิท ซอย 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพ ฯ 10110
โทร. : 0 2260 0122,
          0 2260 1770
โทรสาร : 0 2258 1428
http://www.swu.ac.th/hu/
lib-sci/news.html
กิจกรรมและข่าวจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปริญญานิพนธ์ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งเค้าโครงละเอียดของปริญญานิพนธ์ที่ผ่านการอนุมัติ
สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานของรัฐ
     
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ไอซีที)
อาคาร 9 บมจ.ทศท คอร์ปอเรชั่น
ถ.แจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ  10210
โทร : 02 505 7370
http://www.mict.go.th
ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนของกระทรวง และข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวง  แนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีหัวข้อบทความที่น่าสนใจให้เนื้อหาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานด้านระบบสารสนเทศต่าง ๆ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
     สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
     แห่งชาติ
          ห้องสมุดงานวิจัย
   
196 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร 
กรุงเทพ ฯ 10900
โทร. : 0 2561 2445 ต่อ 478, 470
โทรสาร : 0 2579 3402
http://www.riclib.nrct.go.th
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่องานวิจัย วิทยานิพนธ์ และฐานข้อมูลดรรชนีบทความวารสารสาขาสารสนเทศศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ
     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
     และเทคโนโลยีแห่งชาติ
        ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
         และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. : 0 2564 6900 , 0 2346-55
โทรสาร : 0 2564 6901-
http://www.nectec.or.th/
tindex.html
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และบริการสารสนเทศรวมทั้งแนะนำ แหล่งเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
     ศูนย์บริการสารสนเทศ
    ทางเทคโนโลยี (TIAC)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทร. : 0 2564 7000 ต่อ 1237-42
โทรสาร : 0 2564 7060-1
http://thesis.tiac.or.th
ฐานข้อมูลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ไทย มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่ปี 2509-2546
     สำนักงานเลขานุการ
     คณะกรรมการ
          เทคโนโลยีสารสนเทศ
          แห่งชาติ
  
73/1 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพ ฯ 10400
โทร. : 0 2644 8150-90
โทรสาร : 0 2644 6653
http://www.nitc.go.th
ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสัมมนา ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนมติ
คณะรัฐมนตรี เอกสารประกอบการบรรยาย บทความและสถิติ
  หน่วยงานอื่น ๆ
     
คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
-
http://clm.wu.ac.th/news.
techno
ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกลุ่ม มีบทความด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา รายชื่อสมาชิกของกลุ่มจากสถาบันต่าง ๆ และเว็บไซต์ที่น่าสนใจโดยจำแนกหัวข้อเป็นประเภทแหล่งความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา และวารสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา
คณะทำงานฝ่ายบริการสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
-
http://ill.msu.ac.th/alsg/
index.php
รายละเอียดคณะทำงาน ประวัติ ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างห้องสมุด  รายชื่อคณะทำงาน การให้บริการด้านต่าง ๆ  เช่น รายชื่อฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่มีให้บริการในห้องสมุด บริการตอบคำถามออนไลน์  รายละเอียดคู่มือการบริการระหว่างห้องสมุด  บทความ  และสรุปการรายงานการประชุม
ชมรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
สารสนเทศเพื่องานพัฒนา หรือ
ชมรม ICT นักพัฒนา
มูลนิธิกองทุนไทย
2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ  10310
โทร : 0  2314  4112-3
โทรสาร : 0  2718  1850
http://www.ict.or.th
ศูนย์กลางของการร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านแนวคิดหรือด้านเทคนิคระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนด้วยกัน เช่น ติดตามนโยบายสารสนเทศแห่งชาติ การกระจาย
การเข้าถึง ช่วยสนับสนุนด้านการใช้ICT
โดยสนับสนุนองค์กรชาวบ้าน ด้วยการสนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลด้านการพัฒนาโดยใช้ICT เช่น ข้อมูลด้านการเกษตร  มีหัวข้อข่าวICT ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์   ไวรัสคอมพิวเตอร์  และข่าวสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ชมรมห้องสมุดเฉพาะ (ชพ.)
      
ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (TIAC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี  12120
โทร. : 02 564 7000 ต่อ 1235-42
โทรสาร : 02 564 7060-1
http://www.tiac.or.th/tiacthai
ข้อมูลประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ของชมรมห้องสมุดเฉพาะ มีทำเนียบนามสมาชิกชมรมห้องสมุดเฉพาะ ข้อมูลกิจกรรมของ ชพ. และรายละเอียด ข่าว ชพ.ชมรมห้องสมุดเฉพาะ ฉบับภาษาไทย ปี 2546-2547 ฉบับภาษาอังกฤษ ปี1999-2002
ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
73/1 ถ.พระราม 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพ ฯ  10400
โทร : 0 2644 8150 ต่อ 721 , 722
โทรสาร : 0 2644 8114
http://www.stkc.go.th/
index.html
หน่วยงานอิสระที่ระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ให้โอกาสในการเข้าถึง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น
สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
พญาไทพลาซ่า ชั้น 6
ถ. พญาไท  เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ  10400
โทร. : 662 216 5860-1
โทรสาร : 662 216 5847
http://www.computerthai.or.th
ประวัติระเบียบข้อบังคับและกิจกรรมของสมาคมฯ รวมทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
1346 ถ.อาคารสงเคราะห์ 5
คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทร. : 0 2734-8022-3
โทรสาร : 0 2734-8024
http://tla.ac.th
สมาคมวิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์  วัตถุประสงค์เผยแพร่ความรู้ ความคิด ความเคลื่อนไหว  รวมทั้งมีการเผยแพร่ผลการทดลองการค้นคว้าและการวิจัยของสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกบุคคลในวงการและผู้สนใจ โดยมีชมรมย่อย ได้แก่
-  ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา
-  ชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน
-  ชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน
-  ชมรมห้องสมุดเฉพาะ
-  ชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์

ต่างประเทศ

สถาบันการศึกษา  สมาคม องค์กรวิชาชีพ
     
The American Association of School Librarians (AASL)
http://www.ala.org/ala/aastbucket/
asslistemap.htm
สมาคมครูบรรณารักษ์โรงเรียนในสหรัฐอเมริกา โดยมีสมาคมวิชาชีพของบรรณารักษ์โรงเรียนในสหรัฐที่ช่วยสนับสนุน และปรับปรุงโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนหลักสูตรออนไลน์
 
American Library Association (ALA)
http://www.ala.org/ala/aas
สมาคมวิชาชีพบรรณารักษ์อเมริกัน  มีสมาชิกกว่า 57,000 แห่ง ครอบคลุมทั้งสมาชิกห้องสมุดประชาชน โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และห้องสมุดเฉพาะ ให้ข้อมูลกิจกรรมของสมาชิก การประชุม สัมมนา ฝึกอบรม  และเหตุการณ์ปัจจุบัน ศูนย์บริการลูกค้า สิ่งพิมพ์และโปรแกรมต่างๆของสมาคม มีวารสารฉบับออนไลน์ของสมาคม คือ American Libraries Online Choice Magazine ทำเนียบสถาบันที่มีการสอนระดับบัณฑิตศึกษา การจ้างงานทางห้องสมุด และหัวข้ออื่น ๆ  อาทิ เสรีภาพทางปัญญา การรู้หนังสือในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งกิจกรมที่น่าสนใจ เช่น รางวัลและทุนการศึกษา ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา จริยธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรห้องสมุด
 
American Society for Information Science and Technology (ASIS&T)
http://www.asis.org
สมาคมนักสารสนเทศ ผู้นำในการวิจัยทฤษฎีใหม่ ในการเข้าถึง
สารสนเทศ ก่อตั้งแต่ ค.ศ.1937 ครอบคลุมหลายสาขาวิชา อาทิ สาขาคอมพิวเตอร์ ภาษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ กฎหมาย แพทยศาสตร์ เคมี การศึกษา
 
American Society of Indexers (ASI)
http://www.asindexing.org/site/
index.htm/
สมาคมจัดทำดัชนี   ก่อตั้งแต่ ปี 1968 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเครื่องมือช่วยค้นประเภทดัชนีและสาระสังเขปและการสร้างฐานข้อมูล ให้ข้อมูลของสมาคม  และการทำดัชนี ประวัติการค้นคืนสารสนเทศ  โปรแกรมการจัดทำดัชนี การทำดัชนีเว็บไซต์
 
Association for Computing Machinery (ACM)
http://www.acm.org
ข้อมูลสมาคมคอมพิวเตอร์ ซึ่งก่อตั้งเมื่อ 1947 และการเข้าเป็นสมาชิก ห้องสมุดดิจิทัล สิ่งพิมพ์ของสมาคม ได้แก่ e Learn : วารสารด้านระบบทางไกล Tech News : ข่าวบริการในวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล Special Interest Groups (SIGS)  รายงานประจำปี รวมทั้ง ACM portal การรวมเว็บไซต์เพื่อการเข้าถึงห้องสมุดดิจิทัล และวรรณกรรมคอมพิวเตอร์
 
Association for Information Management (AsLIB)

http://www.aslib.co.uk

สมาคมเพื่อการจัดการสารสนเทศ ก่อตั้งเมื่อปี 1924 ที่กรุงลอนดอน โดยมีการแบ่งกลุ่มย่อย (Special Interest Groups – SIG) เป็น 12 กลุ่ม ใน 60 สาขาวิชา รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการสารสนเทศและการให้ข้อมูลต่าง ๆ ทางออนไลน์ มีการจัดทำวารสาร ทั้งรูปสิ่งพิมพ์ และออนไลน์ ได้แก่ Current Awareness Abstracts, Journal of Documentation, Online and CD Notes, ASLIB Proceedings, Performance Measurement and Metrics Program และ Records Management Journal   ทุกรายการให้ข้อมูลสารบัญ และบทคัดย่อของบทความ

 
Association for Information Systems (AIS)
http://www.aisnet.org
ข้อมูลประวัติสมาคม กิจกรรมต่าง ๆ การประชุม สิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่เอกสารฉบับเต็มของ Management Information Systems Quarterly (MISQ) การเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มของ AIS eLibrary ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ฉบับออนไลน์ของสมาคมละ JAIS (Journal of the Association Systems)
 
Association for Library and Information Science Education (ALISE)
http://www.alise.org
สมาคมผู้สอนบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ให้การสนับสนุนงานวิจัย การสอนและบริการ
 
Association for Library Collection & Technical Services (ALCTS)
http://www.ala.org/ALCTSTem-plate.cfm?Section=alcts
สมาคมงานจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ   มีหน้าที่ในการดำเนินกิจการ การจัดหา การทำรายการ การจัดหมู่ทรัพยากร และงานอนุรักษ์ทรัพยากรวัสดุสารสนเทศ มีการผลิตสิ่งพิมพ์ของสมาคม คือ ALCTS Network News ซึ่งเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้
 
Association of Independent Information Professionals (AIIP)
http://www.aiip.org/index.htm/
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพสารสนเทศ มีบริการสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูล การสำรวจตลาดและอุตสาหกรรม การจัดส่งเอกสาร
การบริการห้องสมุด บริการวิจัย การสร้างดัชนีสัมพันธ์ การจัดทำดัชนีและสาระสังเขป การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล การแข่งขันทางปัญญาประดิษฐ์ และงานวิจัยสาขาเฉพาะ
 
Association of Records Managers and Administrators International (ARMA)
http://www.arma.org
องค์กรนานาชาติด้านการจัดการเอกสาร  สมาชิกมีทั้งนักจดหมายเหตุ ผู้จัดการสารสนเทศ บรรณารักษ์  นักกฎหมาย  มีวารสารชื่อ  Information Management
 
Association of Research Libraries (ARL)
http://www.arl.org
สมาคมห้องสมุดวิจัย  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัย นอกจากนี้ให้ข้อมูลของสมาคม สมาชิก นโยบายสารสนเทศ การติดต่อด้านวิชาการ การพัฒนาทรัพยากร การเข้าถึงเทคโนโลยี การบำรุงรักษา สถิติและการวัดผลสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานเพื่อการจัดการและบริการ การฝึกอบรมและการพัฒนาผู้นำ
 
Association of UK Media Specialists (AUKML)
http://www.aukml.org.uk
สมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาการจัดการสารสนเทศ และการเชื่อมโยงระหว่างบรรณารักษ์ ผู้ทำงานในอุตสาหกรรมสารสนเทศ สมาชิกมาจากสถาบันหนังสือพิมพ์  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนิตยสาร  องค์การกระจายเสียง  และสถาบันอุดมศึกษา ก่อตั้งเมื่อ 1986 ให้รายละเอียดการเป็นสมาชิก ค่าธรรมเนียม ผลกำไร ข่าว สมาชิก การประชุม การเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
 
Association of Thai Internet Industry
(ATII)
http://www.atii.th.org
สมาคมธุรกิจอินเทอร์เน็ตไทย ให้รายละเอียดข้อบังคับใบอนุญาต
จัดตั้ง รายงานการประชุม สมาชิก บทความ ข่าว เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและอินเทอร์เน็ต
 
The Congress of Southeast Asian Librarians (CONSAL)
http://www.consal.org.sg
สภาบรรณารักษ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 10 ประเทศได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ ไทย เวียดนามใต้ บูรไน พม่า และลาว โดยจะจัดให้มีการประชุมทุก 3 ปี โดยแต่ละประเทศสมาชิกหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ
เพื่อวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดพัฒนางานวิชาชีพ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาลรวมทั้ง UNESCO    IFLA  นอกจากที่รายงานข่าวกิจกรรมต่าง ๆ การสมัครเป็นสมาชิก
 
Council on Library and Information Resources (CLIR)
http://www.clir.org
สภาด้านแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ  มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ   การบำรุงรักษาสารสนเทศยุคดิจิทัล การสร้างการบริการเพื่อขยายแนวคิดของห้องสมุด การจัดหาและเข้าถึงแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ให้รายงานฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งสิ่งพิมพ์ของหน่วยงาน อาทิ CLIR Issues Newsletter, CLIRing House Bulletin for Campus Executives
 
International Federation of Library Association and Institutions (IFLA)
http://www.ifla.org
สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด
ให้ข้อมูลบทบาทและหน้าที่  การจัดประชุม IFLA ในแต่ละปี
สิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่ วารสาร IFLA ฉบับออนไลน์
 
The International Federation for Informational and Documentation (FID) 
http://alexia.lis.uiuc.edu/~wrayward/otlet/FIDHIST2.htm
องค์กรระหว่างประเทศด้านสารสนเทศและเอกสาร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและการสมัครเป็นสมาชิกและสิ่งพิมพ์เผยแพร่ ได้แก่ FID Review วารสารราย 2 เดือน และ FID Occational Papers ซึ่งสามารถอ่านบทคัดย่อและสั่งซื้อเอกสารฉบับเต็มทางออนไลน์ได้
 
International Construction Information Society (ICIS)
http://www.icis.org
องค์กรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสารสนเทศให้ข้อมูลข่าว ICIS ฉบับออนไลน์ เอกสารทางวิชาการ  รวมทั้งข้อมูลการจัดประชุมวิชาการ และการเชื่อมโยงเว็บไซต์ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
 
Library and Information Technology Association (LITA)
http://www.ala.org/lita/litahome.htm
สมาคมเทคโนโลยีห้องสมุดและสารสนเทศ   ทำหน้าที่ในการดำเนินงานความร่วมมือด้านงานเทคโนโลยีห้องสมุด ผลิตสิ่งพิมพ์ออนไลน์ คือ LITA Line และLITA Newsletter สิ่งพิมพ์ราย 3 เดือน
 
Medical Library Association (MLA)
http://www.mlanet.org
สมาคมห้องสมุดด้านการแพทย์   มีวัตถุประสงค์พัฒนาการดำเนินงาน  ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในด้านต่าง ๆ เช่นการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ  งานบริการ  และพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในการบริการ
 
North American Serials Interest Group (NASIG)
http://www.nasig.org
กลุ่มงานวารสารในภาคอเมริกันตอนเหนือ  สนับสนุนการติดต่อ
สื่อสารและการใช้ความคิดร่วมกันของสมาชิกในการใช้สารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง  ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1985  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมาย สมาชิก ข่าวสาร การประชุมและสาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
Public Library Association (PLA)
http://www.pla.org/ala/pla/pla.htm
สมาคมห้องสมุดประชาชน   รับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ อาทิ
การศึกษาต่อเนื่อง การจัดเตรียมสิ่งพิมพ์เพื่อการสื่อสาร รวมทั้งการเชื่อมโยงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและมีการผลิตสิ่งพิมพ์ราย 2 เดือน คือ Public Libraries Magazine
 
The Research Libraries Group (RLG) and Research Librarians Information (RLIN)
http://www.rlg.org
กลุ่มสมาคมห้องสมุดงานวิจัยและบรรณารักษ์ห้องสมุดงานวิจัยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนการทำวิจัย มีบริการสิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูล
เฉพาะสาขา
 
The Society of American Archivists (SAA)
http://archivists.org
สมาคมนักเอกสารจดหมายเหตุ เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลของนักเอกสารจดหมายเหตุ จัดการประชุมประจำปี มีวารสารของสมาคม ได้แก่ American Archivist Achival Outlook Newsletter และ Employment Bulletin
 
The Society for Information Management (SIM)
http://www.simnet.org
สมาคมของกลุ่มการจัดการสารสนเทศ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม ประวัติความเป็นมา สมาชิก การประชุมประจำปี สิ่งพิมพ์ของสมาคมและการจัดประชุมทางวิชาการ
 
Special Libraries Association (SLA)
http://www.sla.org
สมาคมห้องสมุดเฉพาะ    ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานห้องสมุดเฉพาะ  สมาชิกของสมาคมครอบคลุม องค์กรธุรกิจ บริษัท ตัวแทนภาครัฐ  สถาบันอุดมศึกษา พิพิธภัณฑ์ บริษัทที่ปรึกษาการจัดการสารสนเทศและ medical facilities ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม การสมัครสมาชิก บริการวิชาชีพ
 
U.S. National Commission on Libraries and Information Science (NCLIS)
http://www.nclis.gov/index.cfm
สภาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งชาติ  ดูแลองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับนโยบายสารสนเทศและนโยบายห้องสมุดของชาติ ให้รายชื่อพิพิธภัณฑ์และบริการห้องสมุด (IMLS) รายงานประจำปีของ NCLTS ข้อมูล Freedom of Information Act (FOIA)
 
World list of Departments and Schools of Information Studies, Information Management, Information Systems, etc.
http://informationr.net/wl/
ทำเนียบรายชื่อภาควิชา คณะ และหลักสูตรทางสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ครอบคลุมประเทศ สหราชอาณาจักร ทวีปยุโรป ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา และส่วนอื่น ๆ พร้อมทั้งดรรชนีช่วยค้น รวมทั้งมีการจัดทำเครื่องมือช่วยค้นหาเว็บไซต์
 

เว็บไซต์สารสนเทศจำแนกตามหัวข้อ

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ บริการสารสนเทศ และสื่ออ้างอิงออนไลน์

     
Acq web
http://acqweb.library.vanderbilt.edu/
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบรรณารักษ์งานจัดหา เชื่อมโยงตัวแทนผู้จัดจำหน่ายกว่า 100 สำนักพิมพ์ ข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จำแนกเป็นข่าวเกี่ยวกับการจัดหาบนเว็บไซต์ แหล่งสารสนเทศบนเว็บไซต์ ทำเนียบนามของตัวแทนจำหน่ายและสำนักพิมพ์ องค์กรและสมาคม เว็บไซต์ด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์  รวมทั้งสถาบันการศึกษา แหล่งสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง
 

Association of American Publishers (AAP)

http://www.publishers.org

สมาคมสำนักพิมพ์อเมริกัน ครอบคลุมสำนักพิมพ์ สมาคม และผู้จำหน่าย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดจำหน่ายสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลิขสิทธิ์ เสรีภาพทางปัญญา ข้อมูลการส่งเสริมการอ่าน การรู้หนังสือหรือการรู้สารสนเทศ  สถิติ อุตสาหกรรมสารสนเทศ รวมทั้งการเชื่อมโยงยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล Digital Object Identifier Systems (DOI Systems)

 

Bartleby

http://www.bartleby.com

&lt

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนะนำแหล่งสารสนเทศความเห็น (1)

ศักดา
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
แหล่งสารสนเทศที่แนะนำ มาจากของ ตุ๊กตา (มสธ.) นะครับ