การประกันคุณภาพของสำนักงานปีนี้ ผมเตรียมทำ SAR ON BLOG
มีการวางแผนการดำเนินงานไว้อย่างเรียบร้อย ในการจัดทำ SAR ON BLOG มีคุณชรินทร์ ร่วมชาติ เป็นเลขานุการในการทำ QA

  
                                    

  
คุณชรินทร์  ร่วมชาติ
   

 

 การทำงานผมมอบให้ฝ่ายเลขานุการ QA คือ คุณชรินทร์ เป็นผู้ติดตาม โดยผมคอยกระตุ้นเตือนเป็นระยะ ๆ แบบห่าง ๆ  มีการใช้เวทีในการประชุมสำนักงานเป็นการรายงานความก้าวหน้าบ้าง กรรมการหลายคนมีการเตรียมตัวค่อนข้างดีในการทำงาน

     วัน ๆ มีหลายเรื่องเข้ามา ทำให้การทำงานที่คาดหวัง บางครั้งต้องถูกชะลอไป สิ่งสำคัญคือความต่อเนื่อง ที่ต้องคอยติดตาม ผมสังเกตว่าเมื่อมีความก้าวหน้าในการทำ SAR ของสำนักงาน คุณชรินทร์ จะมีการรายงานความก้าวหน้าให้ผมทราบเป็นระยะ ๆ ทำให้ผมทราบถึงการทำงานของฝ่ายเลขานุการ

    การรายงานความก้าวหน้า ถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่ช่วยให้ประเมินถึงความสำเร็จจากการทำงานได้ครับ

                                                                                          บอย สหเวช
                                                                                          6  มี.ค.  50