6 มี.ค. 50

   - ส่งเรื่องการสรรหาหัวหน้าภาควิชา CVT
   - ฝึกซ้อมกองเชียรสีฟ้า / ประสานงานกับเลขาฯ สีฟ้า
  -  ประชุมงานประชาสัมพันธ์ของคณะ
  -  ตรวจมาตรฐานห้องน้ำ
  -  หารือกับคณบดีเรื่องเปลี่ยนลายมือชื่อบัญชีกระแสรายวัน
  -  รับงานวิทยากร KM จากคณบดี 

7 มี.ค. 50

 

8 มี.ค. 50

- ทำเรื่องโอนหมวดเงินไปประเทศภูฎาน
- จัดเตรียมเงินให้คณบดีไปเข้าร่วมอบรมผู้บริหารระดับสูง 

9 มี.ค. 50

- เข้าร่วมงานกีฬาบุคลากร