วันนี้มีการประชุมทีมงานจังหวัดที่เป็นการเชื่อมโยงส่วนราชการทุกภาคส่วนและหน่วยประสานงานกลางภาคประชาชนเพื่อมาวางแผนพัฒนาจังหวัดร่วมกัน โจทย์ของเราคือ

เรามีโครงสร้างส่วนราชการ3ส่วนคือส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น

ในยุครัฐบาลนายกทักษิณได้จัดทำงบประมาณขนมชั้นแบบผูกพัน3-4ระดับคือ
1)ชั้นยุทธศาสตร์ชาติ (agendaผ่านซีอีโอ)
2)ชั้นโครงสร้างหน้าที่ (ส่วนกลาง,ภูมิภาค)
3)ชั้นท้องถิ่น (พรบ.กระจายอำนาจซึ่งเป็นหมันไปแล้ว)
4)ชั้นต่อตรงถึงชุมชน (กองทุนหมู่บ้าน SML)

อานิสงค์ดังกล่าวมีต่อเนื่องถึงรัฐบาลปัจจุบัน คือ
1)ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
2)เหมือนเดิม
3)เหมือนเดิม
4)โครงการเสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านตามแนวศก.พอเพียง(คพพ.)

นครศรีธรรมราชได้ใช้งบซีอีโอทำงานความคิดเรื่องบูรณาการหน่วยงานจัดการความรู้ ซึ่งเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับทุกหมู่บ้านผ่านการทำข้อมูลครัวเรือนเพื่อจัดทำแผนแม่บทชุมชนระดับหมู่บ้าน   ในขณะเดียวกันก็จัดกระบวนการทำงานแบบบูรณาการโดยใช้วงเรียนรู้ร่วมกันของหน่วยงานราชการทุกระดับจนกลายเป็นระบบการทำงานที่ไม่ต้องใช้คำสั่ง แต่ใช้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงขบวนภาคประชาชนที่มีการขับเคลื่อนกันอย่างหลากหลายให้เป็นขบวนเดียวกันภายใต้ชื่อหน่วยประสานงานกลางภาคประชาชน ซึ่งได้เชื่อมต่อกับภาคีความร่วมมือจากฐานสวัสดิการชุมชนและงานวิจัยบูรณาการทั้งพื้นที่ที่ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานส่วนกลาง

การประชุมวันนี้ได้วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการที่จะรุมเร้าเข้ามาในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อช่วยกันจัดทัพให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงระดับความเข้มแข็งและความเท่าเทียมในการพัฒนา

ผมเตรียมข้อมูลไว้ตั้งแต่เมื่อวาน วันนี้จึงได้ลองเสนอตัวอย่างเพื่อให้เห็นแนวทางการบูรณาการแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดทั้ง1,551หมู่บ้าน165ตำบล

แต่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนและยังไม่ได้ลงลึกถึงหน่วยจัดการซึ่งผมคิดว่ามีความสำคัญสูงสุด

วันที่12มีนาคมเป็นต้นไป ทีมงานข้อมูลโดยการนำของพี่วีณาจะเริ่มทำmappingแผนงาน/โครงการจากส่วนงานต่างๆ ตั้งเป้าว่าจะใช้เวลา2-3วันโดยให้คณะทำงานจากแต่ละส่วนราชการและภาคชุมชนนำข้อมูลมากองรวมกัน จัดลำดับการพัฒนา

จากนั้น ผมคิดว่าจะต้องลงลึกถึงหน่วยจัดการของชุมชนและทักษะความรู้ของผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคุณอำนวยเพื่อลงไปสนับสนุนการดำเนินโครงการของชุมชน

งานแรกที่เรียกว่าจัดทัพคือ งานเชิงระบบ คือ การมองภาพรวมอย่างเชื่อมโยงและบูรณาการ

งานต่อไปคือ งานกระบวนการและเทคนิควิธีการ 

ตารางตัวอย่างที่ผมพอมีข้อมูลhttp://gotoknow.org/file/pakamatawee/matrix.doc