เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2549 คณะฯ มีเงินทุนสนับสนุนที่มาจากแหล่งทุนภายใน 714,593 บาท เป็นเงินสนับสนุนจากเงินรายได้ของคณะฯ เท่ากับ 280,900 บาท เงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 418,493บาท และเงินจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เป็นผู้ร่วมวิจัย) จำนวน 15,200 บาท มีจำนวนอาจารย์ที่ได้รับทุนภายใน  18  คน และมีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งสิ้น 24.5 คน คิดเป็นเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ เท่ากับ 29,167.06 บาท  และ คิดเป็นร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัยภายในต่อจำนวนอาจารย์ประจำ เท่ากับ 73.47รายละเอียดดังนี้

งบประมาณรายได้คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2549

1.โครงการ เรื่อง ปริมาณรังสีดูดกลืนที่ได้รับจากการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม จำนวนเงิน  16,100บ. 
   (อ.ศุภวิทู  สุขเพ็ง )  

2.โครงการ เรื่อง ความชุกของยีนที่ดื้อยา Methicillin และยีนสร้างสารพิษ 

 จำนวนเงิน 48,800บ
   ของเชื้อStaphylococcus aureus ที่แยกได้จากบุคลากรทางการแพทย์  

   และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกำแพงเพชร ( อ.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร)

 
 3.การสำรวจความต้องการนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกของศูนย์หัวใจใน  จำนวนเงิน 10,600บ

   โรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน (อ.เตือนจิตร น่วมจิตร)

 
 4.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์ทางด้านเวชศาสตร์  จำนวนเงิน 5,000บ
   นิวเคลียร์ (อ.ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์)  
 5.การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการควบคุมคุณภาพทางรังสี  จำนวนเงิน 8,300บ.
    (อ.ธันยวีร์ เพ็งแป้น)  
 6.ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะ  จำนวนเงิน 45,800บ
   เมตาบอลิกซินโดรม (อ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล)  
 7.เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของเส้นรอบเอวและเส้นรอบเอวต่อเส้นรอบสะโพก  จำนวนเงิน 44,900บ
    ต่อความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือดและระดับไขมันในเลือด  
    (อ.กาญจนา  จิตติพร)  
 8.อุบัติการณ์ของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมในจังหวัดพิษณุโลก  จำนวนเงิน 8,800บ
 9.ความสัมพันธ์ของสารชีวภาพในเลือดและการใช้สารชีวภาพร่วมกันเพื่อจำแนก  จำนวนเงิน 48,800บ
    ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด  
 10.การใช้เลือดแห้งเพื่อตรวจ alpha – thalassemia (SEA type)  จำนวนเงิน 43,800บ

                                 รวมเป็นเงิน    280,900 บ.

     เงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย   

 1.โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุนและ  จำนวนเงิน100,000บ
    วัดความหนาแน่นของกระดูกแก่สตรี จังหวัดพิษณุโลก  
    (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) อ.ศุภวิทู  สุขเพ็ง  
 2.โครงการ เรื่อง การศึกษาผลของกระชายดำต่อความเหนื่อยล้าและกำลังงาน  จำนวนเงิน15,200บ
    แบบอนากาศนิยม (ทุนคณะวิทย์แพทย์) อ.วีระพงษ์  ชิดนอก  

 3.โครงการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวดตัวจากน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้สปา

 จำนวนเงิน 87,500บ
    (ทุนมหาวิทยาลัย) ผศ.ปนดา เตชทรัพย์อมร  
 4.โครงการกลับบ้านสานประโยชน์  จำนวนเงิน230,993บ
   
   
   
   
   
   
   

รวมเป็นเงิน    433,693 บ.

 

รายงานสรุปทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ประจำปีงบประมาณ 2549 (คลิก)