เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัย จากแหล่งทุนภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2549

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 และตัวบ่งชี้ที่ 2.4

            เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2549 คณะฯ มีเงินทุนสนับสนุนที่มาจากแหล่งทุนภายใน 714,593 บาท เป็นเงินสนับสนุนจากเงินรายได้ของคณะฯ เท่ากับ 280,900 บาท เงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 418,493บาท และเงินจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เป็นผู้ร่วมวิจัย) จำนวน 15,200 บาท มีจำนวนอาจารย์ที่ได้รับทุนภายใน  18  คน และมีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งสิ้น 24.5 คน คิดเป็นเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ เท่ากับ 29,167.06 บาท  และ คิดเป็นร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัยภายในต่อจำนวนอาจารย์ประจำ เท่ากับ 73.47รายละเอียดดังนี้

งบประมาณรายได้คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2549

1.โครงการ เรื่อง ปริมาณรังสีดูดกลืนที่ได้รับจากการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม จำนวนเงิน  16,100บ. 
   (อ.ศุภวิทู  สุขเพ็ง )  

2.โครงการ เรื่อง ความชุกของยีนที่ดื้อยา Methicillin และยีนสร้างสารพิษ 

 จำนวนเงิน 48,800บ
   ของเชื้อStaphylococcus aureus ที่แยกได้จากบุคลากรทางการแพทย์  

   และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกำแพงเพชร ( อ.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร)

 
 3.การสำรวจความต้องการนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกของศูนย์หัวใจใน  จำนวนเงิน 10,600บ

   โรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน (อ.เตือนจิตร น่วมจิตร)

 
 4.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์ทางด้านเวชศาสตร์  จำนวนเงิน 5,000บ
   นิวเคลียร์ (อ.ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์)  
 5.การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการควบคุมคุณภาพทางรังสี  จำนวนเงิน 8,300บ.
    (อ.ธันยวีร์ เพ็งแป้น)  
 6.ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะ  จำนวนเงิน 45,800บ
   เมตาบอลิกซินโดรม (อ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล)  
 7.เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของเส้นรอบเอวและเส้นรอบเอวต่อเส้นรอบสะโพก  จำนวนเงิน 44,900บ
    ต่อความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือดและระดับไขมันในเลือด  
    (อ.กาญจนา  จิตติพร)  
 8.อุบัติการณ์ของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมในจังหวัดพิษณุโลก  จำนวนเงิน 8,800บ
 9.ความสัมพันธ์ของสารชีวภาพในเลือดและการใช้สารชีวภาพร่วมกันเพื่อจำแนก  จำนวนเงิน 48,800บ
    ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด  
 10.การใช้เลือดแห้งเพื่อตรวจ alpha – thalassemia (SEA type)  จำนวนเงิน 43,800บ

                                 รวมเป็นเงิน    280,900 บ.

     เงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย   

 1.โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุนและ  จำนวนเงิน100,000บ
    วัดความหนาแน่นของกระดูกแก่สตรี จังหวัดพิษณุโลก  
    (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) อ.ศุภวิทู  สุขเพ็ง  
 2.โครงการ เรื่อง การศึกษาผลของกระชายดำต่อความเหนื่อยล้าและกำลังงาน  จำนวนเงิน15,200บ
    แบบอนากาศนิยม (ทุนคณะวิทย์แพทย์) อ.วีระพงษ์  ชิดนอก  

 3.โครงการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวดตัวจากน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้สปา

 จำนวนเงิน 87,500บ
    (ทุนมหาวิทยาลัย) ผศ.ปนดา เตชทรัพย์อมร  
 4.โครงการกลับบ้านสานประโยชน์  จำนวนเงิน230,993บ
   
   
   
   
   
   
   

รวมเป็นเงิน    433,693 บ.

 

รายงานสรุปทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ประจำปีงบประมาณ 2549 (คลิก)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#ตัวบ่งชี้2-2 ตัวบ่งชี้ที่2-4

หมายเลขบันทึก: 82257, เขียน: 06 Mar 2007 @ 15:51 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)