ผู้หญิงเก่ง องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ยอดหญิง เอกบุรุษ ปี 2550

     ดิฉันมีโอกาสเข้าร่วมสัปดาห์สตรีสากล ปี 2550 วันที่ 1 มีนาคม 2550 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)  จัดโดย สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ

     กิจกรรมในช่วงเช้า เป็นกิจกรรมเผยแพร่บทบาทของสตรีไทยในด้านต่าง ๆ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณของนายกรัฐมนตรีให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้หญิงเก่ง 2550 10 สาขา  รางวัลยอดหญิง เอกบุรุษ องค์กรท้องถิ่นดีเด่น(อบต.และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น)ดังนี้คือ

สาขาเกษตรกร        

 • นางเสงี่ยม ไม้แป้น  จังหวัดอ่างทอง ผู้อนุรักษ์สมุนไพรที่กำลังจะสูญพันธุ์เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เจ้าของผลิตภัณฑ์ ชาสมุนไพรไทยแท้ ตราแม่บ้าน

 

สาขาสิ่งแวดล้อม  

 •  นางพจณิชา อรุณเมือง  กรุงเทพมหานคร ผู้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใสในคลองลำชะรา สร้างเครือข่าย 10 ชุมชน เขตคันนายาวและใกล้เคียง รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สร้างนักอนุรักษ์คูคลองรุ่นจิ๋วอีกด้วย

สาขาผู้นำท้องถิ่นนักพัฒนา

 • นางกอมารีเยาะ อาแว จังหวัดปัตตานี ผู้ใหญ่บ้านส่งเสริมให้มีส่วนร่วมและช่วยตนเองได้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกบ้านอย่างสม่ำเสมอ แบบอย่างในการแก้ปัญหาความไม่สงบแก่หมู่บ้านอื่น ๆ

สาขาผู้ริเริ่มธุรกิจ

 • นางฟองคำ หล้าปินตา  จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ผลิตกระดาษสาคุณภาพ ขยายงานสู่ชุมชน ดำเนินงานบนความพอเพียง กว่า 47 ปีบ้านอนุรักษ์กระดาษสา เป็นองค์กรธุรกิจที่ได้ดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดถือ"ความจนไม่มีในหมู่คนขยันและอดทน"

สาขานักการเมือง

 • นางสุนี สมมี จังหวัดลำปาง  นายก อบจ.ลำปาง มีผลงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ตลอดจนด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ เป็นนักการเมืองที่มียุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์การปกครองที่สามารถบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

สาขานักบริหาร

 • นางจิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ยึดหลักการบริหารให้ความสำคัญบุคคลากรทุกคน กระจายอำนาจ ให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียน เป็นเจ้าของหุ้นของโรงเรียน เป็นผู้บริหารต้นแบบของกระทรวงศึกษาธิการ

สาขาสื่อมวลชน

 • นางบุษรา แกว่นกสิกร จังหวัดนราธิวาส นักจัดรายการวิทยุที่สามารถทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอข่าว รูปแบบการเสนอข่าวของสตรีเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และกระตุ้นให้สังคมตระหนักในสถานภาพและบทบาทของสตรี ใช้ความเป็นสื่อมวลชนทำสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชนในทุก ๆ ด้าน

สาขาเยาวสตรี

 • นางสาวจุฑาทิพย์ ยามาย จังหวัดนนทบุรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษพัฒนาการบางใหญ่ เป็นเยาวสตรีต้นแบบของการสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เพื่อนเยาวชนตระหนักและเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา

สาขาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • นางพวงแก้ว พรมมิ  จังหวัดน่าน ที่ อบต.ฝายแก้ว กิ่งอำเภอภูเพียง ทำหน้าที่ส่งเสริมให้สตรีเข้ามามีบทบาททางการเมืองท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ชุมชนยอมรับความสามารถและความตั้งใจทำงานด้านการพัฒนาสตรี ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และนำปัญหาของชุมชนเข้าสู่เวทีการประชุมของอบต.เพื่อการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

สาขาธุรกิจรายย่อย

 • นางอำพิน คันธวงศ์  จังหวัดเชียงใหม่ ขายส่งและขายปลีกปลาสวยงาม ร้านเจมปลาสวยงาม เป็นผู้มีความมานะบากบั่น ซื่อสัตย์ในธุรกิจที่สร้างขึ้นมา จึงสามารถยืนหยัดและมีชีวิตที่ดีมาได้ทุกวันนี้

อบต.ดีเด่น

 • อบต.แม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีการบริหารงานที่โปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ ยึดหลัก   ธรรมาภิบาล ให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีมุมมองการทำงานด้านมิติหญิงชายที่ชัดเจนยึดหลัก อบต. รู้อะไร ชาวบ้านต้องรู้ด้วย

กองทุนหมู่บ้านฯดีเด่น

 • กองทุนหมู่บ้านถนนหัก เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์  ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร สามารถสร้างความมั่นคงให้กับชุมชน รักษากองทุนให้เป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลาน เป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้

ยอดหญิงปี 2550

 • คุณหญิงจันทนี  สันตะบุตร นักกฎหมายสตรีที่อุทิศตนเพื่อประชาชนผู้ทุกข์ยากและด้อยโอกาสในสังคมตลอดระยะเวลายาวนาน 50 ปี ร่วมยกร่างกฎหมายและร่วมแก้ไขกฎหมายหลายฉบับ ครอบครัว สิทธิสตรี เด็ก ฯลฯ

เอกบุรุษ ประจำปี 2550

 • มีชัย วีระไวทยะ กรุงเทพมหานคร นักพัฒนาสังคมผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์กว่า 300 โครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้หญิง เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยเฉพาะมิติหญิงชายในการพัฒนา

          ดิฉันขอแสดงความยินดีกับทุกท่านและองค์กรท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลจากการทุ่มเทแรงกาย แรงใจและความเสียสละในการทำงานที่มุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จ

กิจกรรมช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงผู้หญิงกับการปฏิรูปการเมืองในรายการ พบสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญหญิง 2550

ธุวนันท์ พานิชโยทัย

7 มีนาคม 2550

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#กองทุนหมู่บ้านดีเด่น#สตรีดีเด่น#อบต.ดีเด่น

หมายเลขบันทึก: 82255, เขียน: 06 Mar 2007 @ 15:50 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 16:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

        ขอบพระคุณมากครับที่นำสิ่งดีๆ มาบอกต่อ