วันที่ 6 - 7  มีนาคม 2550  รร.ตาลชุมฯ  มาใช้ห้องประชุมชั้นล่าง อบจ.น่าน จัดการประชุม วิจัยในชั้นเรียน  เนื้อหาน่าสนใจ

           ผมรู้สึกดีที่ทางโรงเรียนมาใช้สถานที่ อบจ.น่าน เพราะผมเองเคยประสานขอใช้ห้องประชุมแล้ว  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

           รร.ตาลชุมแห่งนี้  เป็นโรงเรียนถ่ายโอนรุ่นแรกของจังหวัดน่านประสานมาเท่าที่สอบถามผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเนื้อหา

           ทราบว่า เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 70 คนจาก 11 โรงเรียน มีวิทยากรชื่อ รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน

           วัตถุประสงค์ เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดหลักเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ทั้งแนวคิด กระบวนการ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ฯลฯ