ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ประจำปีการศึกษา 2549

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ประจำปีการศึกษา 2549 จำนวน 9 เรื่อง

          ในปีการศึกษา 2549 คณะสหเวชศาสตร์มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่จากบุคลากรประจำของคณะทั้งสิ้นจำนวน 9 เรื่อง  จาก อ.ศุภวิทู  สุขเพ็ง 2 เรื่อง , ดร.วันวิสาข์  บุญเลิศ 1 เรื่อง ,           ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร 1 เรื่อง , อ.สุวรรณา  ถาวรรุ่งโรจน์ 1 เรื่อง ,      อ.ภัสสุรีย์  ชีพสุมนต์, ผศ.ปนดา เตชทรัพย์อมร 1 เรื่อง และ               อ.กนกวรรณ  ศรีสุภรกรกุล  2 เรื่อง  ในจำนวนนี้เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 1 เรื่อง (ดร.วันวิสาข์  บุญเลิศ)  และมีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งสิ้น 26 คน

         คิดเป็นร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่และหรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำจึงเท่ากับ  34.62  ดังนี้

 

 หัวหน้าโครงการ  ชื่อบทความวิจัย
 1.อ.ศุภวิทู สุขเพ็ง -Current Knowledge Regarding Osteoporosis Among
  Women in the Muang District of Phitsanulok
  -Mean Glandular Dose from Routine Mammography
 2.ดร.วันวิสาข์ บุญเลิศ - Point-of-Care Testing on a Mobile Medical Unit in
  Northern Thailand: Screening for Hyperglycemia,
  Hyperlipidemia,and Thalassemia Trait
 3.ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร -การตรวจหา methicillin-resistant Staphylococcus aureus
  โดย การเพิ่มปริมาณของยีน mecA  และ femA
 4.อ.ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ -ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดความแรงไอโอดีนรังสี สำหรับ
  ผู้ป่วยโรคคอพอกเป็นพิษ
 5.อ.สุวรรณา -การศึกษาความจุปอดของบุคลากรที่สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยนเรศวร
    ถาวรรุ่งโรจน์  
 6.ผศ.ปนดา -การเปรียบเทียบผลของการออกกำลังกายเพื่อความมั่นคงของ
   เตชทรัพย์อมร กระดูกสันหลังส่วนเอว 2 วิธี ต่อความทนทานของกล้ามเนื้อ
  หน้าท้องแบบอยู่กับที่และแบบเคลื่อนไหวในกลุ่มตัวอย่างเพศชาย
 7.อ.กนกวรรณ -ผลของดนตรีต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบหัวใจและหลอดเลือด
    ศรีสุภรกรกุล ในขณะออกกำลังกาย
  -ผลของสุคนธบำบัดต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของหัวใจ
  และค่าความพยายามในขณะออกกำลังกาย

 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ประจำปีการศึกษา 2549  คลิก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#ตัวบ่งชี้ที่2-1

หมายเลขบันทึก: 82247, เขียน: 06 Mar 2007 @ 15:24 (), แก้ไข: 11 May 2012 @ 23:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)