คณะสหเวชศาสตร์ได้มีการตั้งเป้าหมายของผลการดำเนินงานด้านการวิจัยของคณะฯ ในแต่ละปี โดยยึดตามมาตรฐานเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  โดยได้เขียนเป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ประจำปี 2549-2553 ดังนี้

   แผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ประจำปี 2549-2553 (คลิก)