ศิลปะแบ่งออกเป็น  2  ประเภท คือ

  1. ความงามทางกาย( Physical Beauty) เป็นความงามของรูปทรง ที่กำหนดเรื่องราวหรือเกิดการประสานกลมกลืนกัน ของทัศนธาตุ เป็นผลจาการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ

  2. ความงามทางใจ( Moral Beauty) เป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ ที่แสดงออกมาจากงานศิลปะหรือที่ผู้ชมสัมผัสได้จากงานศิลปะนั้น ๆ  ในงานศิลปะชิ้นหนึ่ง ๆ นั้นจะมีความงามทั้ง 2 ประเภทอยู่ร่วมกันแต่อาจแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่ง  มากน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของงาน เจตนาของผู้สร้างและการรับรู้ของผู้ชมด้วย

  ความงามในศิลปะเป็นการสร้างสรรค์ล้วน ๆ  ไม่เกี่ยวข้องกับความงามวัตถุในธรรมชาติ เป็นความงามที่แสดงออกได้แม้ในสิ่งที่น่าเกลียด