ดร.ยุวนุช

- เล่าประสบการณ์ที่ทำ KM Thesis เป็นบทเรียนสำหรับการตั้งโจทย์การวิจัย และ ตอบโจทย์การวิจัย

ดร.อาภา

- tacit knowledge เป็นที่ยอมรับได้ยากหน่อยในเมื่อสังคมยอมรับที่ตำแหน่ง
- ขาดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิจัย
- นศ. ป.เอก มักเริ่มด้วยการเลือก research methodology
- อาจารย์ไม่ rely on advisors ต้องมีวิธีจัดการ advisors สรุปมาเป็นประเด็นความคิดของเรา
- นศ. คิดนอกกรอบไม่เป็น

อ.วิจารณ

- สอนตัวเองให้เป็นผู้ไม่เชื่อ
- แรงบันดาลใจ คือ สิ่งที่สำคัญในการทำ thesis ได้ดี
- อาจารย์ คือ ผู้เติมเชื้อเพลิง