การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย คือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อใหญ่ เน้นพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์  สังคม   ร่างกาย  ให้เด็กเรียนปนเล่นอย่างสนุกสนาน