เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่จดจำอะไรต่างๆได้ง่ายเด็กจะชอบท่องจำ ชอบเล่านิทาน ชอบวาดภาพ ชอบร้องเพลง และชอบเลียนแบบคุณครู คุณครูที่สอนชั้นอนุบาลต้องรักและเป็นเหมือนเพื่อนของเด็ก พัฒนาการของเด็กมี4ด้านโดยส่วนใหญ่เด็กก็จะมีพัฒนาการทุกด้านใกล้เคียงกันจะมีเพียงบางคนที่มีปัญหาด้านสังคม คือเข้ากับเพื่อนไม่ได้เพราะตอนอยู่บ้านไม่มีเพื่อนก็ต้องปรับตัวครูและผู้ปกครองต้องคอยช่วยเหลือเด็กพูดคุยและให้ความสนใจเด็กจะทำให้เด็กเกิดความคุ้นเคยและสามารถปรับตัวได้