ปีพุทธศักราช 2550 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี

พระชนมายุครบ 80 พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้กับพระองค์

ท่าน ประชาชนชาวไทยทุกคน จึงควร อ่าน เขียน พูดภาษาไทยให้

ถูกต้อง