การสอนอ่านคิดวิเคราะห์เขียนเป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด เป็นคนช่างสังเกต มีเหตุผล และประมวลความคิด มีวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะอ่านอย่างมีเหตุผล โดยฝึกจับใจความสำคัญ เช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ เพราะอะไร และสุดท้าย ฝึกเขียนเรื่องใหม่จากแนวคิดที่ได้จากการอ่าน