ผมสนใจเรื่อง KM มานานพอสมควรครับ มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้และใช้เครื่องมือ KM บ้าง แต่ก็ยังถือว่าเป็นระดับหางอึ่งครับ เมื่อปลายปีที่แล้วมีโอกาสเข้าไปร่วมประชุมวิชาการ KM ครั้งที่ 3 ที่ไบเทค มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ในห้อง GO TO KNOW ก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะนำบทเรียน ประสบการณ์ และกระบวนการเรียนรู้ของเครือข่ายฮักเมืองน่าน และประชาคมน่าน มาบันทึกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาว KM ด้วย และถือเป็นการบันทึกการทำงานของตนเองไปในตัวด้วย

เครือข่ายฮักเมืองน่าน เองจะว่าไปแล้วเราก็ใช้ KM เป็นเครื่องมือในการทำงานมานานแล้ว แต่อาจจะไม้รู้ว่านี่แหละคือ KM  โดยเฉพาะท่านพระครูพิทักษ์นันทคุณ ผู้ก่อตั้งกลุ่มฮักเมืองน่าน ก็ใช้เครื่องมือ KM นี่แหละในการทำงานและพัฒนาเครือข่ายในการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาคนดี กลุ่มคนดี ในพื้นที่ต่างๆ ( Best Practice) แล้วนำมาบอกเล่าต่อ ( Story Telling) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้ปฏิบัติด้านต่างๆ และชักชวนกันมาเป็นเครือข่าย ขบคิด สานต่อเรื่องราวดีดีๆ ต่างๆ ที่แต่ละคน แต่ละกลุ่มทำไว้ จากกลุ่มเล็กๆ ที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ขยายเป็นกลุ่มและเครือข่ายครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดน่าน เกิดกลุ่มฮักต่างๆ อย่างหลากหลายในพื้นที่ต่างๆ เพิ่มประเด็นเนื้อหาและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณธรรม เกษตร เยาวชน ออมทรัพย์ เอดส์ ยาเสพติด สื่อ ครอบครัว สุขภาพ และวัฒนธรรม สิ่งหนึ่งที่เราทำอย่างสม่ำเสมอคือการทบทวนหลังการปฏิบัติงานร่วมกัน (AAR) เกิดบทเรียน และปัญญาในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน

ฮักเมืองน่านวันนี้จึงมีทั้งพระ ผู้นำศาสนาคริสต์ ผู้นำชาวบ้าน ผู้นำท้องถิ่น นักพัฒนาเอกชน หมอ ครู ตำรวจ เกษตร เยาวชน ฯลฯ ทั้งพี่น้องพื้นราบ ชนเผ่า ไทลื้อ ไทพวน เข้ามาทำงานในรูปของเครือข่าย มีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง บทเรียนจากการปฎิบัติงานต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผมในฐานะเลขานุการมูลนิธิฮักเมืองน่าน จะขออาสาบันทึกเรื่องราวผ่านบล็อกนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนรู้กับชาว KM รวมทั้งเป็นบันทึกการทำงานของผมเองด้วย