การพัฒนางานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

พยาบาลPCU
ชาวเวชกรรมสังคม รพ.หาดใหญ่จะมาร่วมใจกันพัฒนางานบริการ

 วันนี้ 28 กพ.2550 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2

นพ.พณพัฒณ์  โตเจริญวาณิช  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม ( สมญา หมอโต๊ะ  คลินิคเวชฯ) เป็นคุณอำนวยนำทีมพยาบาลคลินิค -เวชปฏิบัติครอบครัวถอดบทเรียนการพัฒนางานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

สรุปการประชุมคณะทำงานการจัดประชุมเรื่อง การพัฒนาบริการปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ 29 มีนาคม 2550 ห้องประชุมคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ประธานได้สอบถามความก้าวหน้าในการติดต่อประสานงานการจัดประชุมจากฝ่ายต่างๆสรุปได้ดังนี้ ด้านทีมวิทยากร ทีมวิทยากรที่ อ.อุไรวรรณ  สุวรรณวงค์  ติดต่อมี 4 คน ทราบชื่อและให้ออกหนังสือเชิญ  2 ท่านคือ
  1. อ.อุไรวรรณ  สุวรรณวงค์  กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  2. อ.บดินทร์  คล้ายมณี  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
คุณแพรวพรรณ ได้ทำหนังสือเชิญแล้วอยู่ระหว่างเสนอ ผอก.ลงนาม  ตารางการอบรมมีการปรับปรุงเล็กน้อยดังเอกสารที่แนบ ประเด็นที่ต้องติดตาม confirm วิทยากรหัวข้อการพัฒนาบุคลิกภาพ กับ อ.อุไรวรรณ ด้วยหากไม่ได้คุณชาลินี จะติดต่อคุณแตง ฝ่ายพัฒนาบุคลากร รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ด้านอาหารสถานที่ คุณชาลินี คุณฉันทนา  ติดต่อโรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท  สำรองห้องพัก ไว้ 30 ห้อง  อาหารว่าง 4 มื้ออาหารกลางวัน 2 มื้อ  และอาหารเย็นวันที่ 21 เม.ย.50 1 มื้อ ดังใบเสนอราคาที่แนบมา ประเด็นที่ต้องติดตาม ประสานกับโรงแรมเรื่องโสตทัศนูปกรณ์ที่ต้องใช้  มี Projecter   computer   เครื่องฉายแผ่นทึบหรือแผ่นใส ไมโครโฟนไร้สาย 4  ตัว  การจัดห้องในแต่ละช่วงตามกิจกรรมของวิทยากร ขอกระดาษปากกาสำหรับผู้เข้าประชุม   และรับจัดหาของที่ระลึกแด่วิทยากร 6 ชิ้น และของรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม สมทบกับที่มีอยู่แล้ว  คุณสิริวรรณ เสนอเรื่องเสื้อยืด ราคา 35บาท/ตัว ให้ผู้เข้าประชุมทุกคนที่ประชุมเห็นด้วยแต่รอปรึกษาเรื่องเงินสนับสนุนจัดห้องพักตามที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายทะเบียน คุณจิราภรณ์ จ. รับเรื่องการทำป้ายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม จัดเตรียมการ์ดความดี ใบลงทะเบียนผู้เข้าประชุม  โดยประสานข้อมูลจากฝ่ายต้อนรับ(คุณสุนันทา) ประเด็นที่ต้องติดตาม หากทำทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเสร็จแล้วให้สำเนาให้ฝ่ายยานพาหนะ 1 ชุด  ให้วิทยากร 1 ชุด ฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้อนรับ คุณประณีต คุณสุนันทารับมอบหมายในการดูแลต้อนรับวิทยากร  และประสานเรื่องการเดินทางไป-กลับ ของวิทยากรประชาสัมพันธ์การจัดประชุมและรับแจ้งรายชื่อจากผู้เข้าร่วมประชุม รวบรวมส่งให้ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายอาหารสถานที่ เพื่อจัดผู้เข้าพักตามความประสงค์ที่แจ้งไว้ ประเด็นที่ต้องติดตาม คุณสุนันทารับจัดหาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในช่วง special night และช่วงงานก่อนปิดการอบรม                 ฝ่ายวิชาการและพิธีการ คุณรำภาภรณ์ คุณวรวรณ เตรียมอุปกรณ์การบันทึก  วัสดุสำนักงานที่ต้องใช้  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค   เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างประชุม  จัดทำสรุปกิจกรรม สรุปผลการประชุมเพื่อเผยแพร่และนำไปใช้ในหน่วยงาน ประเด็นที่ต้องติดตาม ประสานกับ พญ.หทัยทิพย์เรื่องการทำ AAR  ติดตามเรื่องการประสานกับเจ้าหน้าที่จากฝ่ายโสตในการช่วยเก็บบันทึกภาพและเสียง  รูปแบบการเก็บที่ทีมงานต้องการและสะดวกในการนำไปใช้ เหรัญญิก เตรียมเอกสารค่าตอบแทนให้วิทยากรเซ็น  รวบรวมหลักฐานการใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อส่งใช้ฝ่ายการเงินตามระเบียบราชการ ประเด็นที่ต้องติดตาม สอบถามและเตรียมค่าตอบแทนของพนักงานขับรถ  และ  เจ้าหน้าที่โสตฯ                 ฝ่ายยานพาหนะ คุณวรพันธ์  ติดตามเรื่องการประสานขอสนับสนุนรถบัสสำหรับผู้เข้าประชุม  จัดกิจกรรรมออกกำลังกายชายหาดเช้าวันที่ 22 เม.ย.50 ประเด็นที่ต้องติดตาม confirm เรื่องการขออนุเคราะห์รถ หรือจัดหารถทดแทน เลขานุการ  คุณอมรรัตน์  รับเป็นพิธีกรช่วงเปิด-ปิด การประชุม คุณสุนันทา คุณวรวรรณ คุณสายใจรับเรื่องพิธีกรปาร์ตี้ริมสระคุณชาลินี รับเป็นพิธีกรช่วงการนำเสนอผลงานของแต่ละจุดบริการ ประเด็นที่ต้องติดตาม  รายละเอียดการจัดงานแต่ละช่วงกับทีมวิทยากร  รายละเอียดช่วง special night                                                                                       อมรรัตน์  ลิ่มเฮง                                                                            เลขานุการผู้บันทึกการประชุม 

หวังว่าจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งดีๆกันทั่วทุกคนในคลินิคเวชปฏิบัติครอบครัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลPCU

คำสำคัญ (Tags)#พัฒนาองค์กร#od#esb#พัฒนาพฤติกรรมบริการ

หมายเลขบันทึก: 81136, เขียน: 28 Feb 2007 @ 14:07 (), แก้ไข: 20 May 2012 @ 13:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

ยาดม
IP: xxx.12.74.6
เขียนเมื่อ 

รพ.หาดใหญ่เป็นต้นแบบของการเรียนรู้งานบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิที่ดีมากค่ะ  ได้เห็นความก้าวหน้า  และความตั้งใจของทุกๆท่านมาโดยตลอด

ขอบคุณที่แบ่งปันประสบการณ์  "รพ.หาดใหญ่แหล่งเรียนรู้บริการปฐมภูมิ"

        นับถือ

ยาดม

แมว
IP: xxx.7.150.16
เขียนเมื่อ 

วันนี้ พุธ ที่ 14 มีค.50 ช่วงพักเที่ยงทีมคลินิคเวชนัดประชุมพัฒนาคุณภาพบริการกันคะได้ความว่าอย่างไรบ้างค่อยมาเล่าให้ฟังคะ สัญญา

เขียนเมื่อ 
สรุปว่าจัด 21-22 เม.ย.50 ตามเสียงส่วนใหญ่คะ  สถานที่ก็หาดแก้วรีสอร์ท  แทนสวนสายน้ำเนื่องจากสมาชิกบางส่วนไม่รับประทานผัก
อ้อย (มัญธกานต์ ตันติไพศาลกิจ)
IP: xxx.19.151.230
เขียนเมื่อ 

ทางโรงพยาบาลเขาพนม มีนโยบายจะแยกฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ+งานเอดส์+งานวัณโรค+งานสุขภาพจิตและยาเสพติด+งานเยี่ยมบ้าน ไปเป็น PCU ของโรงพยาบาล

อยากทราบว่ารูปแบบโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ ของ PCU ต่างกับ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน อย่างไรบ้าง

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

PCU เป็นหน่วยงานย่อยที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงได้ง่าย ขอบเขตประชากรที่รับผิดชอบดูแลชัดเจน แต่รับงานทุกด้านที่เกิดขึ้นกับปชก.ในเขตรับผิดชอบ โดยมีศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.ชุมชน รพ.ทั่วไป รพ.ศูนย์เป็นที่ให้คำปรึกษาส่งต่อ โครงสร้างองค์กรขึ้นกับบริบทในพื้นที่อาจมีโครงหลวมๆไว้ให้ทุกที่ปรับได้ จะรับสัญญาขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิเขาดูที่บริการและคุณภาพเป็นหลักลองเข้าไปดูส่วนนี้ได้ที่webสปสช คะ