ตอนนี้ผู้เขียนกำลังทำงานวิจัยปริญญาเอกเรื่อง การประเมินโครงงานภาษาอังกฤษ (English Project Work Assessment) โดยต้องเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เมื่อทำงานวิจัยไปช่วงหนึ่งพบว่า      โครงงานภาษาอังกฤษ(Project Work) ของประเทศไทยเรามีน้อยมาก ทั้งๆที่กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนให้ครูใช้การสอนแบบโครงงาน ให้ผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ของประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ โครงงานภาษาอังกฤษนักเรียนควรได้มีการพัฒนาทักษะ ด้านการฟัง(Listening) การพูด(Speaking) การอ่าน(Reading)และการเขียน(Writing) ในทางทฤษฎี นักเรียนควรมีการพัฒนากระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น(Cooperative) การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด(Critical Thinking) การใช้กระบวนการวิจัย(Research) ผู้เรียนเริ่มทำโครงงานภาษาอังกฤษจากปัญหา(Problem)ที่นักเรียนอยากทราบ งานวิจัยการประเมินโครงงานภาษาอังกฤษในประเทศไทยหายากมาก เรียกว่า ไม่มีเลยก็ว่าได้  ส่วนใหญ่จะเป็นของชาวต่างประเทศ ดังนั้นสิ่งที่ผู้เขียนทำแต่ละวันคืออ่าน Article ที่เป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโครงงานและเขียน proposal ออกมาเป็นภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็นงานที่หินเหมือนกัน ภาษาอังกฤษของผู้เขียน ไม่ค่อยสละสลวยและเขียนได้ดีเท่ากับภาษาไทย   ไม่แปลกใจว่าทำไมจบกันยากมาก การเรียนในระดับนี้ ผู้เรียนจะต้องวิเคราะห์เอกสารและสังเคราะห์เอกสารให้ได้และเขียนออกมาเป็นภาษาอังกฤษ  ที่เล่าให้ฟังเพราะว่าช่วงนี้งานยุ่งๆ มากๆๆอาจทำให้ไม่ค่อยได้เข้าไปให้ความเห็นท่านอื่นๆ  อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับ  ขอไปทำงานต่อก่อน เดือนนี้ดีใจมากที่เขียนบันทึกได้ครบเดือนเป็นเดือนแรก โถอยู่มา 1 ปี เพิ่งครบ หรือพ่อหนุ่ม!!!!! อายพ่อครูบาสุทธินันท์ท่านไหมละ…!!!!.