งานการเงิน/พัสดุ  เช่น การขออนุมัติซื้อพัสดุ  ขออนุมัติค่าตอบแทน,ค่าเดินทาง, ค่าจ้าง