คนเราทุกคนเกิดมาไม่ได้น่ารักตั้งแต่เกิดคนเราทุกคนเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะทำได้ ไม่ใช้ว่าคนจะน่ารัักที่น่าตา คนเราจะน่ารักต้องน่ารักจากภายในเพราะการทำงานในสังคมปัจจุบันเราต้องพบเครือข่ายอีกมาก เขาจะมองที่น่าตามากกว่ามองที่จิตใจและการกระทำ คนเราทุกคนต้องอยู่ในความดี จึงจะทำให้ผู้อื่ยอมรับได้

                                                  จากคนที่น่ารัก