พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            จัดอบรมประวัติศาสตร์ ฟรีวันเสาร์    ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา เวลา 13.00 - 17.00 น

 มีนาคม 2550                                                                                      3 มีนาคม ทัศนศึกษากรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์                  วิทยากร สุนิสา  มั่นคง                                                                        17 มีนาคม เก็บผักใส่ช้า เก็บข้าใส่เมือง                                    วิทยากร ศุภรัตน์ ตี่คุกุล                                                                          31 มีนาคม เจดีย์ล้านนาในดินแดนอยุธยา                                   วิทยากร ประภัสสร์ ชูวิเชียร