เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2550 วัน Valentine สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดสัมมนาประธานคณะกรรมการประเมินซึ่งเราจัดเป็นประจำทุกปีหลังการประเมินคุณภาพภายใน (เป็นการทำAAR หรือ C=Check  เพื่อให้ประธานคณะกรรมการฯ ช่วยพิจารณาหน่วยงานที่มี best practices เพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการประเมินในครั้งที่ผ่านมา เพื่อนำไปปรับกระบวนการประเมินในปีถัดไป

 

              สำหรับการพัฒนาว่าหน่วยงานใดควรได้รับการเสนอว่ามี best practices ในเรื่องใดนั้น สำนักงานประกันคุณภาพจะทำตุ๊กตาหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงสูงสุดในด้านต่าง ๆ มาให้ประธานคณะกรรมการพิจารณา ซึ่งก่อนจะสรุปได้ก็มีการพิจารณากันถึง 2 ครั้ง (เพื่อให้ได้ best practices ที่ best จริง ๆ)  รวมทั้งมีข้อเสนอแนะทีเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับปีต่อไป ส่วนผลสรุปว่ามี best practices อะไรบ้างนั้น คงต้องอุบไว้ก่อน รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่จะพิจารณาเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วจะแจ้งผลให้ทราบภายหลัง นอกจากพิจารณา best practices แล้ว ยังได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากประธานคณะกรรมการหลาย ๆ ท่านที่มีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งระดับประเทศและระดับสากลมาร่วมให้ข้อเสนอแนะในการสร้างคลื่นลูกใหม่มาร่วมเป็นกรรมการประเมินและวิธีการประเมิน เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นำไปจัดทำแผนพัฒนาคณะกรรมการประเมินคุณภาพให้มีจำนวนมากพอ แล้วมีระบบสืบทอดหรือสร้างทายาทเพื่อให้วงจรคุณภาพหมุนไปได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดทำแผนพัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยในอนาคต