ตามที่สำนักหอสมุดได้ทำการประเมินตรวจสอบตนเองไปเมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์  2550 นับว่าการประเมินครั้งนี้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่กว่าจะมาถึงวันที่ 23 ก.พ. นี้ได้  เบื้องหลังการทำงานมีความลับที่คิดว่าได้อะไรมากมายกว่าคะแนนที่ได้รับ  คือ

   

 
1.   ได้ใจ  ในที่นี้ คือ ได้น้ำใจจากเพื่อนร่วมงาน  ในการทำงานที่สำคัญ (และเร่งรีบ) นั้นต้องได้ความมีน้ำใจจากเพื่อนร่วมงาน  ทุกคนเป็นห่วงและให้กำลังใจทีมงาน บางคนเสนอตัวขอช่วยโดยไม่ได้ร้องขอ บางคนร้องขอก็มาช่วยด้วยความเต็มใจ


2.   ได้เห็นความศักยภาพของบุคลากร
  ว่าใครมีความสามารถในด้านใด อย่างไร โดยเฉพาะฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด นำทีมโดย เกดิษฐ  ดำเนินการจัดทำ SAR ONLINE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ศุภชัย  ธนานุวัตรพงศ์ น้องใหม่ของฝ่ายเทคโนฯ แต่ความสามารถไม่น้อยหน้าและไม่ใหม่เลย  ความสามารถของแต่ละคนจัดสรรกันเองโดยไม่ต้องมีหัวหน้า หรือผู้บริหารต้องมาออกคำสั่งเลย ทุกคนจัดสรรงานของตัวเองตามความสามารถ เช่น บางคนนั่งตรวจเอกสารว่าตรง กับดัชนี หรือไม่ ช่วยกันหาเอกสาร บางคนนั่งรอเพื่อเข้าปกเย็บเล่ม


3.   ได้ขั้นตอนการทำ SAR
   คือ การจัดสรรให้แต่ละคนรับผิดชอบตามดัชนีโดยพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมว่าใครควรรับผิดชอบองค์ประกอบและดัชนีใด โดยคำนึงถึงหน้าที่ของการปฏิบัติงานของคน ๆนั้นเป็นหลัก เป็นการสนับสนุนให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม มีการปฏิสัมพันธ์กัน มีการประสานงานระหว่างฝ่าย / งาน เพิ่มขึ้น   เอกสารแต่ละองค์ประกอบ / ดัชนี ต่าง ๆ ชัดเจนขึ้น เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบกำกับดูแล + ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลสามารถให้ข้อมูลได้ดีกว่า

 4.  บุคลากรสำนักหอสมุดมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการประกันคุณภาพจากการปฎิบัติจริงได้โดยไม่รู้ตัว