ชนิดของ หนังสือราชการ

ชนิดของ หนังสือราชการ

ชนิดของหนังสือราชการ มี  6  ชนิด

1. หนังสือภายนอก คือ  หนังสือติดต่อราชการทีเป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษครุฑ เป็น หนังสือติดต่อระหว่าง  ส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานที่ไม่ใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคคลภายนอก

2.  หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก  เป็น หนังสือติดต่อภายในกระทรวง  ทบวง  กรม ใช้กระดาษบันทึกข้อความ

3.  หนังสือประทับตรา  คือ  หนังสือที่ใช้  ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกรม ขึ้นไป  โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง  หรือ  ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป  เป็นผู้รับผิดชอบ ลงชื่อย่อกำกับตรา

4.  หนังสือ สั่งการ มี  3  ชนิด

       4.1.  คำสั่ง  คือ  บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย   โดยใช้กระดาษตราครุฑ

      4. 2. ระเบียบ  คือ  บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้  โดยจะอาศัยอำนาจกฎหมาย หรือไม่ก็ได้  เพื่อถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ใช้กระดาษตราครุฑ

      4.3  ข้อบังคับ  คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้ ใช้กระดาษครุฑ

5.หนังสือประชาสัมพันธ์ มี 3  ชนิด

      5.1 ประกาศ  คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ  ใช้ดระดาษตราครุฑ

      5.2 แถงการณ์  คือ  บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลง  เพื่อทำความเข้าใจในกิจกรรมของทางราชการ  หรือ  เหตุการณ์ใด ๆ  ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน  ใช้กระดาษตราครุฑ

      5.3  ข่าว  คือ  บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ

6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ  มี 4  ชนิด ดังนี้

       6.1 หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล  หรือหน่วยงานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งให้ปรากฎแก่บุคคลทั่วไปโดยไม่จำเพาะเจาะจง ใช้กระดาษครุฑ

       6.2 รายงานการประชุม  การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุม  และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน

       6.3 บันทึก คือ  ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ำกว่า ส่วนราชการระดับกรมติดต่อกัน ในการปฏิบัติราชการ โดยปกติใช้กระดาษบันทึกข้อความ

       6.4 หนังสืออื่น ๆ คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   เพื่อเป็นหลักฐานในทางราชการ ซึ่งหมายรวมถึง  ภาพถ่าย  ฟิล์ม  แถบบันทึกเสียง  แถบบันทึกภาพ หรือ หนังสือของบุคคลภายนอก  ที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือทางราชการแล้ว

     

     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อรุณี ศรีจันทร์ฮด

คำสำคัญ (Tags)#หนังสือราชการ

หมายเลขบันทึก: 80690, เขียน: 26 Feb 2007 @ 14:15 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 14:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 
ถ้าจะย้ายไปเป็น e-gov นึกไม่ออกเลยว่าจะปรับอย่างไร
num
IP: xxx.26.193.204
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณนะค่ะ จะเอาไว้ศึกษาเผื่อไปอบงานราชการค่ะ
พิไลวรรณ
IP: xxx.47.15.133
เขียนเมื่อ 
อยากได้แบบฟอร์มหนังสือราชการทุกแบบค่ะ
ลอย
IP: xxx.158.226.253
เขียนเมื่อ 

ต้องการตัวอย่างหนังสือราชการ

 

โบว์ค่ะ
IP: xxx.123.224.114
เขียนเมื่อ 

หนังสือราชการมี7ชนิไม่ไช่เหรอคะ

IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

ขอตอบคุณโบว์ ค่ะ หนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มี  6  ชนิด นะคะ

หมูอิ๋ว
IP: xxx.123.221.17
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ
โกวิทย์ คงใหม่
IP: xxx.24.38.40
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอแบบฟอร์มหนังสือทางราชการทุกแบบครับ.....ขอบคุณมากครับ