สมมุติว่า คุณเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่มีลูกน้อง ๑๐ คน และ คุณมีสิทธิ์พิจารณาให้ความดีความชอบพิเศษให้ลูกน้องคุณปีละ ๑ คน และเผอิญมีลูกน้องคุณอยู่คนหนึ่ง เมื่อพิจารณาผลงานแล้ว..ควรได้สองขั้นอีกปี หลังจากเคยได้มาแล้ว ๒ ปี คุณจะทำอย่างไร

  1. ให้สองขั้นอีกปี ติดต่อกันเป็นปีที่ ๓
  2. พิจารณาคนที่มีผลงานรองลงไป
  3. ประชุมลูกน้อง ให้ช่วยกันเลือกมา ๑ คนเพื่อรับสองขั้นปีนี้
  4. ส่งข้อมูล เสนอเจ้านายระดับสูงขึ้นไปเพื่อโปรดพิจารณา
  5. เพิ่มเติมข้ออื่นๆ นอกเหนือจาก ๔ ข้อข้างต้น

  หากท่านมาร่วมสนุก ให้ข้อคิดเห็น โปรดระบุเหตุผลด้วยนะครับ