การลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1.  ให้ตัวอย่างแบบฟอร์ม

2.  ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์

3.  สอนวิธีการลงบัญชี

4.  แนะแนวทางการปฏิบัติ

5.  แนะนำวิธีจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้อง