วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550  สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดการสัมมนานักส่งเสริมการเกษตร วันนี้เป็นการสัมมนาของสายที่ 1 ซึ่งประกอบไปด้วย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร ,ไทรงาม,ลานกระบือ,พรานกระต่าย และกิ่งอำเภอโกสัมพีนคร

          การสัมมนานักส่งเสริมการเกษตร (DW) นี้ ปี 2550 นี้เรากำหนดจัดเดือนเว้นเดือน โดยปีนี้เริ่มครั้งที่ 1 ในเดือนนี้ สำหรับเดือนที่เว้นไป ก็จะจัดกิจกรรมการนิทศงานในทุกๆ อำเภอสลับกันไปตลอดปี

           ในครั้งที่ 1 นี้ กิจกรรมที่เราได้นำมาเข้าสู่การสัมมนาเพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกันก็คือ "การประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชน"  ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักส่งเสริมการเกษตรทุกอำเภอ/กิ่งอำเภอจะต้องดำเนินการ ดังนั้นจึงจำเป้นที่จะต้องมีความเข้าใจ และทุกคนต้องสามารถเข้าไปดำเนินการประเมินร่วมกับคณะรรมการประเมินในแต่ละอำเภอ

          ก่อนที่จะมีการดำเนินกิจกรรมในวันสัมมนาฯ นี้ ทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ก็ได้ลงสนามไปเรียนรู้กระบวนการประเมินร่วมกับทีมของสำนักงานเกษตรอำเภอมาแล้วในทุกอำเภอ/กิ่งอำเภอ  เพื่อเรียนรู้กระบวนการ และกำหนดแนวทางการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและสามารถปฏิบัติงานได้จริงๆ 

กิจกรรมภาคเช้า 

          เริ่มด้วยการต้อนรับ และการชี้แจงข้อราชการจากกลุ่มฝ่ายต่างๆ จากนั้นกิจกรรมสัมมนาก็เริ่มต้นด้วยการฝึกปฏิบัติการประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตามแบบการประเมิน  คนนำกระบวนการในกิจกรรมนี้คือพี่กมลรัตน์ นาคคำ   หลังจากนั้นก็แบ่งกลุ่มให้แต่ละอำเภอทำการฝึกการคิดคะแนนโดยมีนักส่งเสริมการเกษตรที่ทำหน้าที่รับผิดชอบงานกลุ่มฯ เป็นพี่เลี้ยง  ซึ่งทุกๆ คนต่างก็นำแบบประเมินของจริงมาลงมือฝึกปฏิบัติกัน

กิจกรรมช่วงบ่าย

 • เริ่มภาคบ่ายด้วยการศึกษาดูงานการผลิตเฉาก๊วยของโรงงานผลิตเฉาก๊วยชากังราว
 • จากนั้นผมและคุณสมเดช  สิทธิยศ ได้ร่วมกันนำเสนอขั้นตอนการประเมินที่สรุปจากการปฏิบัติงานในภาคสนาม แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ
 1. การทบทวนข้อมูลกลุ่ม
 2. การประเมินตนเองของกลุ่มสมาชิก 
 3. การกำหนดวิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ และ
 4. การพิจารณาการสนับสนุนกลุ่ม

        หลังจากนั้นจึงเป็นกิจกรรมการแบ่งกลุ่มนักส่งเสริมฯ ตามอำเภอ (เป็น 5 กลุ่ม) เพื่อร่วมกันทบทวนขั้นตอนการประเมินแบบมีส่วนร่วม และเสนอแนะ  สำหรับทีมเกษตรอำเภอและหัวหน้ากลุ่มฯ ก็พิจารณากิจกรรมเสริมหนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ และพิจารณาการดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลือภิบัติ  และนำเสนอผลการศึกษาดูงาน"สายใยรัก" ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทีมเกษตรอำเภอได้ไปศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของจังหวัดกำแพงเพชรต่อไป


         เชิญชมภาพและบรรยากาศของการจัดสัมมนานักส่งเสริมการเกษตรของสายที่ 1 นะครับ

 • วันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงงานทำเฉาก๊วยชากังราว  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นสถานที่ในการสัมมนาและศึกษาดูงาน
 • สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพด้านสถานที่  เกษตรอำเภอคำปลิว  จันทร์ประทักษ์ กล่าวต้อนรับ
 • ก่อนการสัมมนาต่อในภาคบ่าย  ทีมนักส่งเสริมการเกษตรได้ศึกษาดูงานกิจการการทำเฉาก๊วยชากังราว  ซึ่งทุกคนต่างได้เรียนรู้การพัฒนาธุรกิจจนสามารถส่งจำหน่ายได้ทั่วประเทศ

 


นักส่งเสริมฯ ศึกษาดูงานการผลิตเฉาก๊วย


หน้าตาต้นเฉาก๊วยครับ

 • แบ่งกลุ่มการฝึกปฏิบัติ และการระดมความคิดเห็น


กลุ่มของเกษตรอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงานฯ

   
กลุ่มของนักส่งเสริมการเกษตรในแต่ละอำเภอ

 • การนำเสนอผลการระดมความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม (แยกตามอำเภอ)

          วันนี้ประเด็นหลักหรือตัวเดินเรื่องก็คือการประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งกิจกรรมการสัมมนาก็ดำเนินไปด้วยดี ทุกคนต่างได้ร่วม ลปรร. กันอย่างหลากหลาย  หวังว่างานส่งเสริมตาม พรบ.วิสาหกิจชุมชน ในส่วนที่นักส่งเสริมการเกษตรดูแล คงจะสามารถขับเคลื่อนงานไปได้ด้วยดีในระดับหนึ่ง

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก