.....หลังจากที่วุ่นวายอยู่กับการทำหน้าประสานสัมพันธ์กับเครือข่ายชุมชนตำบลช้างซ้าย ภายใน 1 เดือน มีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมด้วยกัน โดยเริ่มเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ได้เข้าไปประสานงานทำกิจกรรมในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาความยากจนระดับบุคคล ในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบ คื บ้านไสใหญ่ หมู่ที่  12  ตำบลช้างซ้าย จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมที่ได้รวมกลุ่มจัดทำคือ การทำผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ (ไม้กวาดไม้ไผ่) โดยมีการจัดทำเวทีชาวบ้านสำรวจความต้องการของคนในชุมชน และเมื่อได้ความต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีการสาธิตการทำไม้กวาดไม้ไผ่ตามลำดับขั้นตอน.....

....เมื่อได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว....ทางหน่วยงานเครือข่ายอำเภอพระพรหมได้ติดต่อขอความร่วมมือมายังกลุ่มที่ตัวเองได้รับผิดชอบ ให้นำมานำเสนอในงานประเมิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น ประจำปี 2550 โดยในส่วนอำเภอพระพรหมได้ส่งผู้ใหญ่บ้านโกวิทย์ ชรอยนุช เป็นผู้เข้าประเมิน....ในเมื่อกิจกรรมงานการศึกษานอกโรงเรียนของตัวเองได้ทำขึ้นและมีหน่วยงานเครือข่ายทุกเครือข่ายได้รับรู้รับทราบก็มีผลดีกับทางกลุ่มและทาง กศน.พระพรหม กิจกรรมที่ได้นำมาเสนอในวันประเมินฯ ได้แก่ กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่....โดยได้จัดขึ้นในวันที่  20  กุมภาพันธ์  2550 การเข้าร่วมกับเครือข่ายในครั้งนี้รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นผลพลอยได้ให้กำไรของชีวิตตัวเอง และทำให้ กศน.พระพรหม เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เครือข่าย ชุมชน หน่วยงานราชการ ของอำเภอพระพรหม ได้รู้จัก และมีส่วนช่วยให้การประเมินกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอพระพรหม ได้ลุล่วงไปด้วยดี..."การทุ่มเทกับการทำงานที่ได้รับมอบหมายและตามภาระกิจกหลัก..มีผลทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานเครือข่าย และ ที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือ คนในชุมชน...ให้ความเชื่อถือในตัวของเราเอง"