เมื่อวันที่ 23 ที่ผ่านมา ผมได้รับ Fax เพื่อประสานและเตรียมตัวร่วมงานในหัวข้อ "การสร้างและฒนาเครือข่ายจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์"  ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม ที่ สำนักงาน กพ.

          งานนี้เจ้าภาพหลักที่ประสานไปน่าคือกลุ่มพัฒนาเทคดนโลยีการฝึกอบรม  ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่และฝึกอบรม  สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร  สำหรับสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดให้เข้าร่วมนำเสนอ "กรณีตัวอย่างการบริหารจัดการความรู้เพื่อการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้เกิดผลสัมฤทธิ์"

          มีความคิดเห็นของทีมงานตามมาก็คือ

  • ประการแรก เรายังมองตนเองว่ายังทำได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น ยังไม่ถือว่าสำเร็จ
  • แปลกใจว่า การประสานในกิจกรรมที่เกี่ยวกับKM กลับไม่ใช่ทีมงานกลางของกรมฯ
  • กิจกรรมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ "การสร้างและฒนาเครือข่ายจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์" เรายังพัฒนากันได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น (ยังต้องพัฒนากันอีกมาก) แต่หากมองผ่านแว่นKM จะเห็นว่ามุ่งเน้นการสกัดความรู้จากตัวคน นำมาจัดทำเป็นคลังความรู้ และ หาช่องทาง ลปรร.ผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้ง IT  อันเป็นจุดอ่อนเป็นอย่างมาก (เกี่ยวกับ KA)
  • หากนำกิจกรรมนี้ เข้าไปเสริมกิจกรรม KM ในภาพใหญ่ของกรมฯ น่าจะช่วยพัฒนางานและพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรในภาคสนามได้มาก  เพราะเป็นเรื่องเดียวกัน  และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ของกรมฯนั่นเอง

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก