เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 50  ที่ผ่านมามีการจัดงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำจังหวัดพิษณุโลก   จัดโดยคณะกรรมธิการวิสามัญฯ  โดยมีดร.สว่าง   ภู่พัฒน์วิบูลย์  อธิการบดีมรฏ.พิบูลสงครามและสสร.  เป็นประธานในพิธีเปิด

             กลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วนของสังคม  หลากหลายอาชีพ  เพื่อได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญ  โดยมีการแบ่งกลุ่มตามกรอบประเด็น 3 กรอบคือ

1. สิทฺธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและการกระจายอำนาจ 

2. สถาบันการเมือง

3. องค์กรตรวจสอบอิสระและศาล

             
 

ดร.ประทีป   บินชัย  โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ บรรยายภาพรวมของรัฐธรรมนูญปี 2540  ก่อนแยกย้ายเข้ากลุ่มที่ตนเองสนใจ 

 

ห้องนี้กรอบที่ 1 คนสนใจมากที่สุด  ในภาพอาจจะมี บางอย่างมาแย่งซีนไปบ้างนะคะ


กรอบที่ 2 สถาบันการเมืองค่ะ  มีรักษาการประธานกกต.จังหวัดพิษณุโลกเป็นวิทยากร  ใ้ห้นักศึกษามาช่วยในการจดบันทึกข้อเสนอแนะ  เป็นประสบการณ์ที่ผู้เขียนอยากให้นักศึกษาได้เรียนรู้ค่ะ

 

กรอบที่ 3 องค์กรตรวจสอบอิสระและศาล หว้าอยู่ประจำกลุ่มนี้  เพื่อสังเกตการณ์ค่ะ  คนสนใจยังไม่ค่อยมากนัก

            นำภาพบรรยากาศโดยรวมมาฝากค่ะ   เนื่องจากหว้าต้องเตรียมสรุปํรัฐธรรมนูญปี 40 ให้อ่านเข้าใจง่ายค่ะ  เลยต้องเข้าสังเกตการณ์ทุกกลุ่มค่ะ

           

 

 ผศ.สุพจน์  พฤกษวัน  รักษาการประธานกกต.จังหวัดพิษณุโลกอยู่ประจำกลุ่ม 2 ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากท่านเป็นที่รู้จักในจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างดี

 

งานครั้งแรกนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง  ถือว่าประชาชนได้ให้การแลกเปลี่ยนกันเป็นอย่างดี   แล้วจะนำมารายงานความคืบหน้าต่อๆไป

        ท่านใดที่แวะเวียนเข้ามาขอเชิญร่วม                 แสดง้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ   และผู้เขียนพร้อมรับข้อเสนอแนะจากทุกๆท่านค่ะ