ค่านิยมร่วม (ขั้นเตรียม)


ทั้ง 13 ประเด็น จะถูกนำไปเป็นข้อมูลดิบเพื่อยกร่างเป็นค่านิยมร่วมของ คปสอ.เขาชัยสน ในวันที่ 29 พ.ย.2548 นี้ ณ อุทยานเขาปู่ เขาย่า ซึ่งจะไปทำ OD ขั้น 3 ขั้นกำหนดยุทธวิธีกัน

     วันนี้ (25 พ.ย.2548) พี่ยุพดี บุญส่ง หรือพี่ดี ซึ่งได้รวบรวมสิ่งที่ จนท.คปสอ.เขาชัยสน (ปัจเจกบุคคล) เห็นว่าถ้าจะให้ดีองค์กรนี้ควรจะสร้างความเชื่อที่เป็นค่านิยมร่วมกันว่าอย่างไร เมื่อแยกแยะออกและนับจำนวนได้ดังนี้ครับ

     1. มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการ เช่น พัฒนาบริการ, เป็นหน่วยบริการที่พัฒนาได้มาตรฐาน, สร้างบรรยากาศในการทำงาน, เป็นหน่วยบริการที่เน้นการให้บริการทั้งเชิงรับและเชิงรุก, ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ผสมผสานและมีความต่อเนื่องในการให้บริการ, ตั้งใจพัฒนา, 5 ส.ก้าวไกล, ไฝ่พัฒนา, ปรับปรุงก้าวหน้า, 5 ส ก้าวหน้า, พัฒนาผลงาน, สู่ระบบมาตรฐาน, ให้บริการด้วยความเสมอภาค, สถานที่น่าอยู่, พัฒนให้อำเภอมีความก้าวหน้าเพื่อสุขภาพของประชาชนทุกคน, พัฒนา 5 ส.อย่างต่อเนื่อง, รักงาน, บริการถ้วนหน้า, พัฒนา 5 ส., ทุกองค์กรก้าวหน้า, ไม่มีรพ.ใหนไม่เป็นหนี้, รวดเร็วทันใจ, คปสอ.ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน, พัฒนาในแนวร่วมเดียวกัน, มุ่งมั่นพัฒนา, กำหนด วัน เวลาทำ 5 ส.ของแต่ละสัปดห์เพื่อความยั่งยืน, ให้ คปสอ.ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน, พัฒนาศักยภาพ จนท.สอ.ในการปฏิบัติงาน, มีการจัดการที่ดี, มุ่งเน้นงานหลักและส่งเสริมงานรอง, มีแนวคิดทางบวกต่องานนโยบาย, พัฒนาความู้ของบุคลากร, วางระบบตามมาตรฐานและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (32)

     2. รู้รักสามัคคี เช่น มีความรักษาสัคคี, ซื่อสัตย์, รู้รักสามัคคี, รู้รักสามัคคี, ผสานสามัคคี, มีความสามัคคี, รักคน, มีใจรวมเป็นหนึ่งเดียว, รักสามัคคี, ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน, มีน้ำใจเป็นสิ่งสำคัญ, การสามัคคี, ร่วมมือ, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, มีความสามัคคี, ควรมีความสามัคคี, สามัคคี, ให้ความร่วมมือ ทั้ง สอ.รพ.สสอ., ไม่แบ่งพวก, สมัครสมารสามัคคี, กรรมการ คปสอ.มีความสามัคคี / เห็นแก่ส่วนรวม (22)

     3. เป้าหมายสู่สุขภาวะ เช่น เพื่อเป้าหมายสุขภาพของประชาชน, ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางในการทำงาน, ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร, ผลงานก้าวหน้า, เพื่อศักดิ์ศรีชาวสาธารณสุข, ส่งเสริมสุขภาพประชาชน, ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง, ประชาชนมีสุขภาพดี, ประชาคมเข้มแข็ง, ประชาชนมีสุขภาพดี, ประชาชนพึ่งตนเองได้, ยึดประโยชน์ คุณค่าและสิงที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยเป็นหลัก (12)

     4. ทำงานเป็นทีม เช่น เจ้าหน้าที่ร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาหน่วยงาน, ร่วมมือประสาน, ทำงานเป็นทีม, บุคลแสดงความสามารถได้เต้มที่, เน้นการทำงานเป็นทีมโดยเฉพาะใน QC เดียวกันควรมีการช่วยเหลือกันและให้มีเอกลักษณ์ของตนเอง, ทำงานเป็นทีม (6)

     5. โปร่งใสตรวจสอบได้ เช่น โปร่งใส, ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส, มีการบริหารงานแบบโปร่งใส, ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบได้, ไม่มีการคอรัปชั่นทุกรูปแบบไม่เว้นเม้แต่เวลา, โปร่งใส (6)

     6. สร้างขวัญและกำลังใจ เช่น ให้ขวัญและกำลังใจ, บุคลากรทุกระดับปฎิบัติงานอย่างมีความสุข, มีความสุขในการทำงาน, ดูแลขวัญกำลังใจบุคลากร (4)

     7. บริหารโดยหลักความยุติธรรม เช่น ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก, รู้หน้าที่ตนเอง, ไม่ยึดพวกพ้องตนเอง (3)

     8. มีความซื่อสัตย์ เช่น ซื่อตรง ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน, ซื่อตรง ซื่อสัตย์ (2)

     9. ตรงต่อเวลา เช่น กำหนดเวลาของการเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละวันไม่ควรสายเกินเท่าไรและเวลาเลิกงานควรปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน (1)

     10. แสดงความรักองค์กร เช่น แต่งกายเป็นทีมกำหนดแต่ละวัน (1)

     11. มีความมุ่งมั่น เช่น ทำงานหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด (1)

     12. ประเมินผลการปฏิบัติสม่ำเสมอ เช่น ประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6เดือน (1)

     13. ผู้บริหารเข้าใจแผนกลยุทธ เช่น ผู้บริหารออกคำสั่งได้เด็ดขาด (1)

     ทั้ง 13 ประเด็น จะถูกนำไปเป็นข้อมูลดิบเพื่อยกร่างเป็นค่านิยมร่วมของ คปสอ.เขาชัยสน ในวันที่ 29 พ.ย.2548 นี้ ณ อุทยานเขาปู่ เขาย่า ซึ่งจะไปทำ OD ขั้น 3 ขั้นกำหนดยุทธวิธีกันครับ

หมายเลขบันทึก: 8043เขียนเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2005 01:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มีนาคม 2015 08:31 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท