มุมมองต่อปัญหาสุขภาพในเขตเทศบาลเมือง

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
"คณะทำงานแต่ละชุดจะดำเนินการอย่างไรที่จะทำใช้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการให้มากที่สุด จนนำไปสู่กระบวนการการสร้างหรือเพิ่ม Empowerment ให้แก่ชุมชน ในการดูแลสุขภาพตนเอง การพึ่งตนเอง จริง ๆ"

     จากสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานตามโครงการสร้างสุขภาพแบบบูรณาการในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ซึ่งผมได้รับสำเนาฯ มาจากพี่สวย พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบโครงการฯ นี้ ก็ได้อ่านประเด็นวิเคราะห์ปัญหาด้านการจัดการสุขภาพของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองที่ได้ระบุไว้ คือ

          1. หน่วยงานยังขาดข้อมูลพื้นฐานที่ทันสมัยในการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อนำไปสู่การสร้างสุขภาพของประชาชน

          2. ปัญหาสุขภาพของประชาชนส่วนใหญ่เกิดจากประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ การมีทัศนคติไม่ถูกต้อง และการปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมในการสร้างสุขภาพ

          3. ชุมชนและองค์กรชุมชนขาดความร่วมมือในการหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน

          4. การรณรงค์และการดูแลสุขภาพ บุคคล ครอบครัว และชุมชน จากระบบบริการสุขภาพยังไม่ครอบคลุมและต่อเนื่อง

     จากปัญหาทั้ง 4 ประเด็นจึงนำมาสู่วิธีการแก้ไขเชิงบูรณาการและมีความต่อเนื่อง ซึ่งในขั้นต้นนี้ก็ได้ดำเนินการโดยการแต้งตั้งคณะทำงานขึ้น

     ประเด็นที่จะกล่าวไว้ในบันทึกนี้ ซึ่งต่อเนื่องจากบันทึก การสร้างสุขภาพแบบบูรณาการในเขตเมืองพัทลุง คือเป็นการดีที่มีโครงสร้างคณะทำงานชัดเจนอย่างนี้ โดยแยกเป็น 4 ชุด 4 โซน เพียงแต่โจทย์สำคัญกลับมาอยู่ที่ "คณะทำงานแต่ละชุดจะดำเนินการอย่างไรที่จะทำใช้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการให้มากที่สุด จนนำไปสู่กระบวนการการสร้างหรือเพิ่ม Empowerment ให้แก่ชุมชน ในการดูแลสุขภาพตนเอง การพึ่งตนเอง จริง ๆ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#เทศบาล#empowerment#พี่เลี้ยง#เมืองพัทลุง#เรียนรู้จากการเก็บตกประเด็น#ทีมสุขภาพ

หมายเลขบันทึก: 8042, เขียน: 26 Nov 2005 @ 00:33 (), แก้ไข: 19 Mar 2015 @ 08:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)