รายงานการประชุมครั้งที่ 13 วันที่ 19 กรกฎาคม 2548

การเสนอเพลงในช่วงเข้าพรรษา หลีกเลี่ยงเพลงที่สือไปในทางไม่ดี ผิดศีลธรรม ไม่สร้างสรรค์ให้เปิดเพลงที่สร้างสรรค์ ให้เข้ากับช่วงเข้าพรรษาโดยแจ้งให้ผู้จัดรายการทุกคนทราบ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย
ครั้งที่ 13/2548
วันที่ 19 กรกฏาคม 2548
ณ จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย
.............................

ผู้เข้าประชุม
1.นายชยุต ไชยทิพย์
2.นายนิพนธ์ เนตรผง
3.นายมณี รัตนเลิศ
4.นายฮับหุ่ง สิงห์สถิตย์
5.นายสำเนียง แดนสามสวน
6.ด.ต.วิชิต ประกิระตา
7.นายสุพจน์ โกมัย

เปิดประชุมเวลา 20.20 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานจะแจ้งให้ทราบ
ประธาน ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ด.ต.วิชิต ประกิระตา
1. โครงการพลังไทยรวมพลังคนไทยเลย เลิกเหล้าเข้าพรรษา มอบแผ่นซีดีรณรงค์ 1 แผ่น และเงิน 500 บาท โดยทุกรายการต้องพูดเรื่องดังกล่าวเรื่อยๆ ก่อนเข้าพรรษา
2. งานผีตาโขน เทศบาลตำบลด่านซ้ายสนับสนุนเงิน 2,000 บาท ได้จ่ายเป็นค่าแก้ว เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปัจจุบันเหลือเงิน 700 บาท จะมอบให้การเงินเก็บรักษา

นายสำเนียง แดนสามสวน
- ต้องการให้แยกจากบัญชีค่าก่อสร้างให้ลงบัญชีเป็นค่ารับรองต่างๆ

ด.ต.วิชิต ประกิระตา
- เรื่องเสื้อของวิทยุชุมชน เงินเก็บไว้กับใคร ใครรับผิดชอบ ให้แจ้งให้ทราบ

นายนิพนธ์ เนตรผง
- ผมเป็นผู้รับผิดชอบจะแจ้งให้ทราบอีกในครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ด.ต.วิชิต ประกิระตา
1.การเสนอเพลงในช่วงเข้าพรรษา หลีกเลี่ยงเพลงที่สือไปในทางไม่ดี ผิดศีลธรรม ไม่สร้างสรรค์ให้เปิดเพลงที่สร้างสรรค์ ให้เข้ากับช่วงเข้าพรรษาโดยแจ้งให้ผู้จัดรายการทุกคนทราบ
2.เรื่องการสร้างสถานี วัสดุขาดเหล็ก C3 20 ตัว 7,000 บาท สีทาเหล็ก 200 บาท น้ำมันสน  ต้องการ C3 10 เส้น สีขาว 1 กระป๋อง โดยแจ้งร้านค้าวันที่ 31 กรกฏาคม 2548 จะจ่ายให้ที่ร้านประเสริฐภัณฑ์ 2 เหล็ก C3 10 ตัว ให้คุณชยุต ไชยทิพย์ติดต่อร้านประเสริฐภัณฑ์ 2 สิ่งที่ก่อสร้าง 20 กค.48 หลังคานายทรงจิต เนตรผงจะประสานเพื่อส่งที่ก่อสร้าง
3.ขอให้คณะกรรมการบริหาร เข้าดูแลการก่อสร้างเพ่อเป็นกำลังใจให้ผู้ก่อสร้าง

คุณสำเนียง แดนสามสวน
- วันที่ 21 กค.48 จะเข้าตัดหญ้าขอให้ทุกท่านเข้าร่วมกันทำความสะอาดด้วย

4.ผังรายการ
นายนิพนธ์ เนตรผง
- ปรากฏว่ารายการไม่มีผู้จัดรายการ
ด.ต.วิชิต ประกิระตา
- รายการที่เทศบาลจัด จะประสานกับผู้จัดรายการเอง แล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

5. เรื่องคณะกรรมการบริการวิทยุชุมชน
    1.นายนิพนธ์ เนตรผง นายสถานี
    2.นายมณี รัตนเลิศ     ฝ่ายผลิตและพัฒนารายการ
    3.นายทรงจิต เนตรผง ฝ่ายประชาสัมพันธ์
    4.นายฮับหุ่ง สิงห์สถิตย์ ฝ่ายเทคนิค
    5.นายเดชา สายบุญตั้ง  ฝ่ายเทคนิค

6.เรื่องผังรายการผู้จัดรายการ
 - ให้ตรวจสอบผังรายการ หากไม่มีผู้จัดให้ถอดจากผังเพื่อให้ทราบเวลาว่างและประกาศแจ้ง หาผู้จัดรายการใหม่

คุณสำเนียง แดนสามสวน
- วันศุกร์ที่ผมเข้าจัดรายการ มีบิดาของเด็กเข้ามาอยากให้เด็กจัดรายการ ก็จะใมอบให้เด็กเข้าจัดเหมือนเดิม

คุณนิพนธ์ เนตรผง
- ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารอยู่ในวาระครั้งละ  1 ปี

มติที่ประชุม ให้คณะกรรมการบริหารวิทยุชุมชนฅนด่านซ้ายคราวละ 2 ปี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
คุณนิพนธ์ เนตรผง
1.มีบริษัทติดต่อขอให้โฆษณาสินค้า มีค่าตอบแทนให้วิทยุชุมชน
มติที่ประชุม ไม่รับโฆษณา

คุณมณี รัตนเลิศ
- หากมีร้านค้า บุคคล เอกชน บริษัทบริจาคเงินหรือสิ่งของอื่นๆ จะประกาศขอบคุณอย่างไร
มติที่ประชุม ให้ประกาศขอบคุณได้ แต่อย่าบ่อยจนเกินไป เพราะจะเป็นการโฆษณา โดยประมาณ 3 ครั้ง

คุณสำเนียง แดนสามสวน
- กรณีร้านค้าขอเพลงเพื่อมอบให้ร้านใด
มติที่ประชุม ให้ผู้จัดรายการพิจารณา หากระบุชื่อบุคคลได้จะดีกว่า
- เรื่องของเพลงที่ไม่สร้างสรรค์ หรือกระทบ ประจานบุคคลอื่น โดยขอเพลงมอบให้คนนั้นโดยเจตนาจะกระทบกระเทียบ หรือประจาน
มติที่ประชุม ให้ผู้จัดรายการพิจารณา ใช้ดุลยพินิจ

ด.ต.วิชิต ประกิระตา
- เรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการเลือกตั้ง อบต.
มติที่ประชุม ให้เชิญ กกต.ระดับอำเภอมาทำรายการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ฟัง โดยมอบให้ ด.ต.วิชิต ประกิระตา ประสานงานกับ กกต.

คุณสุพจน์ โกมัย
- เรื่องการถ่ายทอดการเลือกตั้ง อบต.
มติที่ประชุม ให้รายงานข่าวทั่วๆไป บรรยากาศของการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง มอบให้คุณสำเนียง แดนสามสวน ประสานหาผู้สื่อข่าว แจ้งข้อมูลข่าวสาร จาก อบต.ด่านซ้าย และอบต.อื่นๆ และวิทยุของข่ายรายการ

ด.ต.วิชิต ประกิระตา
7.เรื่องเสาอากาศ
มติที่ประชุม ให้คณะกรรมการทุกท่านติดต่อเรื่องเสาอากาศที่จะต่อจากเสาประชาสัมพันธ์ ขนย้ายไว้ที่สถานที่ก่อสร้าง

8.เรื่องเงินและสิ่งของ
มติที่ประชุม ให้คณะกรรมการบริหารช่วยกันขอความอนุเคราะห์ขอความช่วยเหลือ

9. เรื่องเงินจาก กศน.
มติที่ประชุม ให้ประสานช่างเรื่องปูน และเหล็ก c เพื่อดูจำนวนเงินให้พอดีกับเงิน 3,000 บาท

ปิดประชุม เวลา 21.50 น.

ชยุต ไชยทิพย์
(นายชยุต ไชยทิพย์)
ผู้จดรายงานการประชุม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย

คำสำคัญ (Tags)#วิทยุชุมชน

หมายเลขบันทึก: 80237, เขียน: 23 Feb 2007 @ 13:50 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 09:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)