ศ. ดร. ไพฑูรย์  สินลารัตน์

         ศ. ดร. ไพฑูรย์  สินลารัตน์  อายุ 60 ปี   จบการศึกษาปริญญาตรีและโทด้านการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   และปริญญาเอกด้าน Higher Education จากมหาวิทยาลัยพิตสเบิร์ก  สหรัฐอเมริกา

        ศ. ดร. ไพฑูรย์  เป็นนักเขียนและนักอภิปรายเรื่องทางสังคมและทางการศึกษามาตั้งแต่อายุน้อย ๆ    เป็นนักเขียนลงในวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ในช่วงตั้งแต่สมัย 40 ปีก่อน

         ท่านเคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 สมัย   ก่อนเกษียณอายุราชการท่านดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  สาขาอุดมศึกษา  ในคณะครุศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เวลานี้ไปเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

         ผลงานเด่นของ ศ. ดร. ไพฑูรย์  สินลารัตน์ คือหนังสือ "หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป  หลักการและวิธีการ"   และผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา"

วิจารณ์  พานิช
 26 ม.ค.50