ศ. ระพี  สาคริก

         ศ. ระพี  สาคริก  อายุ 84 ปี   ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของวิชาการด้านกล้วยไม้ของประเทศไทย   และเป็นที่ยอมรับนับถือทั่วโลก

         ท่านเป็นปูชนียบุคคลของประเทศ   เป็นที่เคารพนับถือในความบริสุทธิ์และความดี

         เคยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ   เคยเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายแห่ง  และเวลานี้เป็นนายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์   ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยตั้งใหม่อยู่ที่บางมด

         ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น   ปริญญากสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    และปฏิเสธการรับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอกที่สหรัฐอเมริกา

วิจารณ์  พานิช
 11 ม.ค.50