งานชิ้นที่ 2 สิบสถานการณ์เด่นกับบ่อเกิดแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ

แอ็นท์
บ่อเกิดแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ:กรณีที่เป็นบ่อเกิดด้านสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

สถานการณ์ระหว่างประเทศกับบ่อเกิดในทางระหว่างประเทศ

1. แรงงานต่างด้าว

ในปัจจุปันนีการใช้แรงงานคนต่างนั้นนับได้ว่าเป็นการแรงงานที่เป็นที่นิยมสังเกตได้จากมีการลักลอกนำคนต่างด้าวเข้าเมืองมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งเหตุแห่งการใช้แรงงานต่างด้าวนี้คงมาจากเพราะราคาถูกและอดทน จึงเป็นที่นิยมกันไม่ว่าจะจ้างมาเป็นแม่บ้าน คนสวน เป็นต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราคงต้องรู้ว่าคนต่างด้าว หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

การทำงาน หมายถึง การทำงานโดยใช้กำลังกาย หรือการใช้ความรู้ ด้วยประสงค์ในค่าจ้าง หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีการคุ้มครองแรงงานโดยองค์การคุ้มครองแรงงานระหว่างประเทศที่เรียกว่า ILO

บ่ อเกิดในทางระหว่างประเทศ ได้แก่

-อนุสัญญา ILO ว่าด้วยการบังคับใช้แรงงาน (ฉบับที่ 29),

-อนุสัญญาเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก (ฉบับที่ 182),

-Universal Declaration of Human Rights ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

  2. การทดลองอาวุธนิวเคลียร์

จากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือที่เป็นข่าวอยู่พักหนึ่ง ซึ่งการทดลองอาวุธนิวเคลียร์นี้เป็นการกระทำที่มีผลกระทบกับประเทศต่างๆ จึงต้องมีกำหนดการทดลองอาวุธนิวเคลียร์เป็นข้อตกลงกันในทางระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการควบคุมโดยทำเป็นสนธิสัญญา จึงมี

บ่อเกิดในทางระหว่างประเทศ คือ สนธิสัญญา ที่มีความมุ่งหมาย ในสองประการคือการห้ามการแพร่กระจาย และการห้ามทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ ได้แก่

-Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) สนธิสัญญาการห้ามการทดสอบนิวเคลียร์ การปกป้องชั้นโอโชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ท้องทะเล ป่าเขตร้อน 83 และ84 wetland และ

-Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์

 3. ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ของไทย มาเลเชีย กับการก่อการร้าย

เหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของไทยเป็นการใช้ความรุนแรงในการก่อให้เกิดความไม่สงบไม่ว่าจะเป็นการลอบยิงข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ อทิเช่น ครู ตำรวจ ปลัด นายอำเภอ หรือกลุ่มอาสาสมัครรักษาดินแดนก็ตาม นอกจากการลอบยิงแล้วยังมีการใช้กำลังในด้านต่างๆ เช่นการบุกปล้นปืนกับบุคคลที่ปืนไว้ป้องกัน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ทางราชการได้มอบหมายปืนไว้ให้เพื่อป้องกันตนและลูกบ้านของตน แต่กลับเป็นสาเหตุให้มีการบุกปล้นปืนขึ้น การลอบวางระเบิดในที่ต่างๆ ที่มีผู้คนเข้าไปใช้บริการมากมาย เช่น ห้างสรรพสินค้า การวางเพลิงตามโรงเรียน หรือสถานที่ราชการต่างๆ เพื่อสร้างความไม่สงบให้แก่บ้านเมือง กรณีต่างๆ เหล่านี่ล้วนแล้วแต่เป็นการใช้ความรุนแรงในการก่อความวุ่นวายในประเทศเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่กลุ่มผู้กระทำได้มุ่งหมายไว้ ซึ่งจัดว่าเป็นการก่อการร้าย เป็นการกระทำหรือการที่ขู่ว่าจะกระทำการใดๆ อันเป็นความร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อบุคคลส่วนใหญ่ทำให้เกิดความหวาดกลัว เกรงกลัวต่อการกระทำดังกล่าว ซึ่งเป็นการกระทำโดยบุคคลหรือกลุ่มคนที่ไม่มีอำนาจ โดยมีการวางแผนมาแล้ว ซึ่งเป็นการกระทำที่มุ่งให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ตามความมุ่งความของกลุ่มบุคคลนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นทางการเมือง ศาสนา การปกครอง เป็นต้น มี กฎหมายที่เป็นข้อตกลงกันในทางระหว่างประเทศ

บ่อเกิดในทางระหว่างประเทศ ได้แก่

-กฎบัตรสหประชาชาติ การดำเนินการเกี่ยวกับการคุกคามต่อสันติภาพการละเมิดสันติภาพและการกระทำการรุกราน 

  4. การค้ามนุษย์ข้ามประเทศ

การค้ามนุษย์ คือ การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กำลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อำนาจโดยมิชอบ จากประเทศหนึ่งไปขายยังอีกประเทศหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือหญิง ก็ตาม หากเป็นการนำไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายก็เป็นการค้ามนุษย์แล้ว ในประเทศไทยก็มีกระบวนการไปชักชวนผู้มีฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งพี่น้องชนเผ่า ลงจากดอย ก็จะถูกกระบวนการค้ามนุษย์จัดหานำพาไปส่งยังแหล่งที่ต้องการเช่น เชียงใหม่ กรุงเทพฯ ชลบุรีฯ  ถ้าไปต่างประเทศเช่น จัดหา ส่งไปมาเลเซีย ไปญี่ปุ่น เป็นการส่งหญิงไปค้าบริการทางเพศ รวมทั้ง ส่งไปไกลถึงออสเตรเลีย ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดหลักสิทธิมนุษยชน และเพื่อเป็นการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยให้ความสนใจเป็นการเฉพาะต่อสตรีและเด็ก นอกจากนั้นยังคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการคุ้มมนุษย์เช่นว่า ด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้เสียหายอย่างเต็มที่

บ่อเกิดในทางระหว่างประเทศ ได้แก่

-Convention on the Rights of the Child (CRC) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก,

-International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง,

-ปฎิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี,

-พิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร

 5. การลี้ภัย

การลี้ภัยนั้นเห็นได้จากการที่ประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือให้แก่ผู้ลี้ภัยพลัดถิ่นที่มาจากประเทศต่างๆเพื่อนบ้าน เช่นพม่า ลาว เขมร เป็นต้น

บ่อเกิดในทางระหว่างประเทศได้แก่-อนุสัญญา ค..1951 และ

- พิธีสาร ค . .1967 ว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย 

 6. ปัญหาเรื่องการใช้ความรุนแรงต่อหญิง

ความรุนแรงต่อหญิง หมายถึงการกระทำใดๆ ที่เป็นความรุนแรงทางเพศ ซึ่งเป็นผลหรืออาจจะเป็นผล ให้เกิดการทำร้ายร่างกาย ทางเพศหรือทางจิตใจ เป็นผลให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่สตรี รวมทั้งการขู่เข็ญ คุกคาม กีดกันเสรีภาพทั้งในที่สาธารณะ และในชีวิตส่วนตัว การใช้ความรุนแรงต่อหญิงไม่ว่าจะเป็นหญิงชาติใดๆ ก็จะมีการกระทำให้เกิดความรุนแรงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเสมอภาค ความมั่นคงปลอดภัย เสรีภาพ

บ่อเกิดในทางระหว่างประเทศ ได้แก่

-ปฎิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี และ

-Universal Declaration of Human Rights ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

 7. การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก

การใช้ความรุนแรงกับเด็กนับได้ว่าเป็นปัญหาในปัจจุบันที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเด็กเป็นกำลังที่สำคัญในอนาคต การใช้ความรุนแรงนี้เกิดมาได้ทั้งในกรณีของหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมก็คือ ครอบครัว และเมื่อเพกิดความรุนแรงในความครัวคงไม่พ้นที่จะต้องมีการกระทำต่อเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ ทั้งนี้เราควรที่จะต้องทราบก่อนว่าเด็กหมายถึงชายและหญิงที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเดือนปีที่เกิด

บ่อเกิดในทางระหว่างประเทศได้แก่

-อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989

-หลักสิทธิมนษยชน  

8. ปัญหายาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดนับได้ว่าเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมาก และประเทศไทยนั้นจัดว่าเป็นประเทศต้นทาง ทางผ่าน และในขณะเดียวกันยังเป็นประเทศปลายทางในการขนยาเสพติดอีกด้วย ซึ่งยาเสพติดนี้เป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นการขาย การลักลอบเสพ ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาทั้งสิ้น

บ่อเกิดในทางระหว่างประเทศ ได้แก่

-อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ค.ศ.๑๙๘๘    

9.การค้าประเวณี

 ปัญหาการค้าประเวณี เกิดขึ้นกับบุคคลที่อ่อนแอในสังคมซึ่งได้แก่ กลุ่มของเด็กและผู้หญิง ตามสถานการณ์การค้าหญิงและเด็กมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยหนุนนำอื่นๆ จากภายนอกประเทศร่วมด้วย ซึ่งรวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเส้นทางคมนาคมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร และปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจอื่นๆ เช่นการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าในประเทศปลายทาง ทำให้เกิดกระบวนการแสวงผลประโยชน์จากผู้ที่ต้องการหางานทำ เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดการค้าหญิงและเด็กมากขึ้น ถึงแม้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้การค้าหญิงและเด็กไทยลดลงจน เป็นที่น่าพอใจ โดยเห็นได้จากปัญหาพ่อแม่ผู้ปกครองนำลูกมาขายอย่างโจ่งแจ้งในลักษณะรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปก่อนได้ลดลงบ้าง  หากแต่การล่อลวงเด็กและหญิงไปต่างประเทศก็ยังคงมีอยู่ อาทิ ล่อลวงเด็กเพื่อให้มีอาชีพอื่นก่อนแล้วบังคับหรือนำมาให้บริการธุรกิจทางเพศ หรือล่อลวงเข้าสู่บริการทางเพศโดยตรง จะเห็นได้จากข้อมูลของภาครัฐ ภาคเอกชนและสื่อมวลชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้นำเสนอเรื่องราวเป็นระยะ ๆ ซึ่งในบางกรณีมีการกล่าวถึงไทยในฐานะประเทศที่เป็นประเทศต้นทางของการค้ามนุษย์  อันแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่ยังมิได้หมดไป และความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการให้มีการแก้ไขให้ลดลงอย่างต่อเนื่องต่อไป

บ่อเกิดในทางระหว่างประเทศ ได้แก่

-ปฎิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี และ

-Universal Declaration of Human Rights ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

-อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989

-หลักสิทธิมนษยชน 

 10.การค้าเสรี หรือ Free trade Agreement (FTA)

จากข่าวที่ผ่านมาที่มีการต่อต้าน รวมกลุ่มคนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมาเพื่อต่อต้านการประชุมเจรจาเขตการค้าระหว่างประเทศหว่างไทยกับสหรัฐฯ นับได้ว่าเป็นข่าวที่หลายฝ่ายจับตามองและมีการนำเสนอข่าวของสารพัดสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งไทยและเทศ  ซึ่งการเปิดเขตการค้าเสรีนี้ เป็นการไม่เก็บภาษี หรือเรียกว่าเป็นการค้าที่ปราศจากภาษีระหว่างผู้ทำสัญญา กับประเทศที่ได้เข้าร่วมเจรจาระหว่างกัน ซึ่งไทยได้เปิดการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ หลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น ทั้งนี้การตกลงเขตการค้าเสรีนี้มีทั้งผลดีและผลเสียตามมาด้วย

บ่อเกิดในทางระหว่างประเทศ

ได้แก่-สนธิสัญญาการค้าเสรีระหว่างประเทศไหยกับประเทศต่างๆอื่นๆที่ไทยเข้าไปร่วมเจรจาเพื่อทำการค้าเสรีขึ้น เช่น 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายระหว่างประเทศ

คำสำคัญ (Tags)#การบ้านครั้งที่ 2

หมายเลขบันทึก: 79867, เขียน: 21 Feb 2007 @ 14:25 (), แก้ไข: 02 Apr 2012 @ 19:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

สวัสดีค่ะ คุณธนิดา

ดิฉันได้เข้ามาอ่านบันทึกนี้ และสังเกตว่าน่าจะเป็นบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการเรียน จึงอยากจะแนะนำให้ลองเขียนบันทึกที่ Learners.in.th ค่ะ เนื่องจาก Learners เป็นชุมชนที่่เหมาะกับนักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ ที่ใช้กับการเรียนการสอนแบบ e-learning ค่ะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มาก เพราะจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ำกับ นักศึกษา และอาจารย์ จากสถาบันอื่น ๆ ด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ