ทำดีเพื่อดี

            ถ้าจะทำดีไม่ต้องรอถ้ามั่นใจก็ทำเลย   ผมจะทำดีเพื่อพ่อ 

                  คือ  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด   และจะเล่นแต่กีฬา

           และผมจะเป็นคนหนึ่งที่พอเพียงตามแนวพ่อหลวง  ไม่ฟุ่มเฟือย

                   แม้ชีวิตเราจะอยากลำบากแต่ผมก็จะทำดีเพื่อพ่อ