เท่าที่คลุกคลีกับปัญหาชาวน่าน มานานกว่า 20 ปี ในฐานะเป็นประชาชนธรรมดา  พบว่า ชาวบ้านมักไม่ค่อยพูด  จะพูดก็ตอนเกือบสายเสียแล้ว

                      เช่น ปัญหาที่ดิน  เพิ่งรู้เมื่อครู่นี้เองว่า มีเจ้าหน้าที่ของรัฐไปขอรับ สค.1 ของชาวบ้าน แล้วไม่คืน  จู่ ๆ ก็มาออก สปก.4-01 ให้แก่ชาวบ้าน ทั้ง ๆ ที่ดินของชาวบ้านไม่ได้อยู่เขตป่าต้นน้ำสักหน่อย

                      จึงบอกกับสมัครพรรคพวกไปว่า ในเมื่อพวกเขาไปรับทราบปัญหาจากชาวบ้านมา ก็ขอให้รวมรวมไว้ จะให้แก้ไขรายคน รายตัว ไม่มีพลัง  รบกวนเวลาเจ้าหน้าที่ด้วย หกให้ดีควรทำกันเป็นหมู่บ้าน/ตำบล  ให้เสนอในที่ประชุมเดือนมีนาคม 2550 การแก้ปัญหาส่วนรวมไม่ง่าย โปรดติดตาม