หลังจากที่ได้กล่าวถึงความเป็นมาของเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ Bluetooth กันมาแล้ว คราวนี้ผมขอกล่าวถึงตัวกฏหมายที่ได้มีบัญญัติไว้ และอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวเทคโนโลยี Bluetoothนี้ ซึ่งอาจมองได้ทั้งในแง่ของการก่ออาชญากรรม และนิติสัมพันธ์ ที่มี ในมุมมองทั้งทางตรง และทางอ้อมครับ
§ ประมวลกฏหมายอาญา เราสามารถมองได้ถึงการก่ออาชญากรรมของผู้กระทำความผิด อันมีผลให้ผู้อื่นเดือดร้อน โดยการนำเอาเทคโนโลยี Bluetooth มาใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
§ ประมวลกฏหมายแพ่ง และพาณิชย์ เราสามารถมองได้ในมุมมองของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานเทคโนโลยี การนำไปใช้งาน ข้อพิพาทย์ระหว่างกัน การละเมิดความเป็นส่วนตัว
§ พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดูได้ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ของตัวเทคโนโลยี
§ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นการตรวจสอบถึงมาตรฐานของตัวผลิตภัณฑ์ในการนำมาใช้งาน
§ พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ผู้ถึงการนำเข้าสินค้า
§ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โทษจากการกระทำความผิดจากการนำเอาตัวเทคโนโลยี Bluetooth มาใช้เป็นเครื่องมือกระทำความผิด
§ กฏหมายการค้าระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ การนำเข้าสินค้า การทำธุรกิจระหว่างกัน