Chat เป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้ internet เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์กัน พูดคุยกันในเรื่องที่ตนเองสนใจ หรือมีความต้องการตรงกัน แต่ในขณะเดียวกัน ภัยจากการใช้เทคโนโลยีตัวนี้ก็มีวิวัฒนาการตามไปด้วย เช่นการกระทำอนาจาร การเผยแพร่ภาพลามก หรือขนาดการขายบริการทางเพศผ่าน การให้บริการทาง Chat เราสามารถจัดยุค และประเภทของภัยคุกคามที่เกิดขึ้น ตามมาได้ดังนี้

 

                ยุคที่หนึ่ง

ยุคของการกำหนด internet นับตั้งแต่โลกของ internet กำเนิดขึ้น ระบบปฏิบัติการในยุคแรกๆของการเชื่อมโยงเครือข่าย คือระบบปฏิบัติการ Unix ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานกับเครือข่าย internet การเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าสู่ในยุคแรก จะใช้ modem ในเชื่อมต่อเข้าสู่โครงข่าย ซึ่งข้อจำกัดของเทคโนโลยีในยุคแรกๆ คือ ความเร็วในการส่งข้อมูลของสื่อสัญญาณ ขนาดของเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล ความเร็วในการประมวลผลของตัว CPU การเชื่อมต่อจะเป็นไปในลักษณะ ระหว่างโครงข่ายด้วยกันเอง เช่น การเชื่อมต่อระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยอื่น การติดต่อสื่อสาร เพื่อสื่อสารระหว่างกันนั้นจะใช้ Protocal IRC ซึ่งเป็น Protocal ที่ทำขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารขึ้นมา ผู้ใช้งานจะพิมพ์ข้อความในลักษณะ Text Mode แล้วผู้ใช้งานต้องมีความเข้าใจในคำสั่งพื้นฐานในการส่งข้อความ

ภัยจากเทคโนโลยีในยุคแรกๆนี้ จะเป็นเพียงแค่การ Hack ข้อมูลระหว่างกัน เนื่องจากการใช้งานที่มีอยู่จำกัด ภัยต่างๆ จึงไม่ค่อยมีการขยายตัว

 

                ยุคที่สอง

ยุคของโปรแกรมเสมือน นับตั้งแต่ บริษัท Apple ได้พัฒนาระบบปฏิบัติการ Mac OS ขึ้นมาเพื่อใช้งานกับเครื่อง แมคอินทอร์ช ซึ่งมีการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะเป็น Virtual ซึ่งเป็นรูปแบบโปรแกรมเสมือน คือการใช้ภาษาภาพเพื่อสื่อความหมายให้ผู้ใช้งานเข้าใจและสั่งงานได้ ผิดจากระบบปฏิบัติการ Dos ในยุคต้นๆที่ผู้ใช้งานต้องเข้าใจคำสั่งพื้นฐานในการใช้งาน ซึ่งเป็นการใช้งานในรูปแบบ Text Mode ซึ่งระบบปฏิบัติการแบบ Virtual นี้ บริษัท Microsoft ได้นำไปพัฒนาต่อจนได้รับความนิยม ในชื่อระบบปฏิบัติการ Windows  

การพัฒนาโปรแกรม Chat ในยุคนี้ก็มีการพัฒนาไปในลักษณะรูปแบบ Virtual โปรแกรมที่นิยมใช้งานกัน ได้แก่ โปรแกรม IRC, Pirch98, ICQ, MSN, Yahoo Messenger ซึ่งการใช้งานเราสามารถแบ่งลักษณะการใช้งานได้อีกดังนี้

-       โปรแกรมที่สามารถมี Server อิสระได้ ได้แก่โปรแกรม IRC, Pirch98 โปรแกรมในลักษณะนี้จะใช้ Protocal IRC เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ ผู้ใช้งานสามารถตั้ง Server ของตัวเองได้ในการเชื่อมการติดต่อสื่อสาร และสามารถสร้างห้องสนทนาขึ้นมาได้เองอิสระตามความต้องการและความสนใจ ผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน ก็จะเข้ามาพิมพ์ข้อความสื่อสารกันในเรื่องที่ตนเองสนใจ ผู้สนทนาสามารถสนทนาในห้องใหญ่ได้ หรือว่าจะสนทนาเป็นการส่วนตัวได้

-       โปรแกรมที่มีการเชื่อมต่อกับ Server หลักอย่างเดียว ได้แก่โปรแกรม ICQ, MSN, Yahoo Messenger ฯลฯ คือผู้ใช้งานต้องเปิดโปรแกรมขึ้นมาเพื่อให้ตัวโปรแกรม

Connect เข้ากับตัว Server Main เพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารกับ ผู้ใช้งานคนอื่น ผู้ใช้ต้อง Add ชื่อของผู้ใช้งานคนอื่นที่ตนเองสนใจเข้าไปถึงจะใช้งานได้

                ภัยที่เกิดขึ้นในยุคนี้ได้แก่ การ Hacking ข้อมูลระหว่างกัน, การล่อลวงผู้ใช้โปรแกรมไปกระทำชำเรา หรือกระทำอนาจารทางเพศ, การขายบริการทางเพศ

 

                ยุคที่สาม

                ยุคของภาพและเสียง เนื่องจากยุคนี้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีโครงข่ายข้อมูล มีการพัฒนาอุปกรณ์สื่อสัญญาณให้สามารถส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น เช่น ADSL, ISDN, ATM เมื่อมีการพัฒนาให้สามารถส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น การส่งข้อมูลจึงสามารถส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นตาม จึงเป็นที่มีของการพัฒนาโปรแกรมทางภาพ และเสียงขึ้นมา เช่นโปรแกรม Camflog, Msn V.9 ขึ้นไป, Yahoo Messenger, Skype ฯลฯ เราสามารถจัดประเภทในการเชื่อมต่อได้ดังนี้

-       โปรแกรมที่สามารถมี Server อิสระได้ ได้แก่โปรแกรม Camflog ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตั้ง Server ขึ้นมาได้เอง และตั้งห้องขึ้นมาตามความสนใจของตัวเอง ผู้ใช้สามารถสนทนากันเป็นกลุ่มใหญ่ได้ หรือจะสนทนาเป็นการส่วนตัวก็ได้ และผู้ใช้งานยังสามารถเปิดเข้าไปดูหน้าตา ของผู้ใช้งานคนอื่นที่มีกล้อง VDO Webcam อยู่ได้อีกด้วย ในขณะเดียวกันก็ยังมี VJ ประจำห้องสามารถเป็นคนเปิดเพลงให้คนอื่นที่อยู่ในห้องฟังได้

-       โปรแกรมที่ต้องมีการเชื่อมต่อกับ Server หลักอย่างเดียวได้แก่ โปรแกรม MSN, Yahoo Messenger, Skype ผู้ใช้สามารถมองเห็นหน้าตาของฝ่ายตรงข้ามเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้ติดตั้งกล้อง VDO Webcam เอาไว้ และยังสามารถสนทนาสื่อสารเสียงได้อีกด้วย ปัจจุบันพัฒนาได้ถึงขนาดสามารถสนทนากับโทรศัพท์ตามบ้าน หรือโทรศัพท์มือถือได้ โดยใช้เทคโนโลยี Voip

ภัยที่เกิดขึ้นในยุคนี้ได้แก่ การ Hack ข้อมูล, การแสดงภาพ และสื่อลามกอนาจาร, การขายบริการทางเพศ, การขายบริการโดยการแสดงภาพลามกอนาจาร รูปแบบการให้บริการแบบนี้สามารถนำไปเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอื่นได้ โดยผู้ต้องการขายบริการแสดงภาพลามกอนาจารให้ผู้ต้องการดู ซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเงินแทนค่าบริการ

  ภัยที่เกิดขึ้นนี้นับวันมีการพัฒนาไปตามเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และมีการพัฒนาช่องทางการก่อภัยขึ้น ตามช่องทางการตลาดของผู้ให้บริการเครือข่าย ที่มีอยู่ เราควรตระหนักถึงปัญหาของภัยที่เกิดขึ้น และให้ความสำคัญ ทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิด และหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีรูปธรรม