วิวัฒนาการของโปรแกรม Chat และภัยจากวิวัฒนาการโปรแกรม

Mr.Kong
เทคโนโลยีของโลก Internet มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา แล้วแบบสังคมของผู้ใช้ internet มีการปรับตัวตามเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา

                Chat เป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้ internet เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์กัน พูดคุยกันในเรื่องที่ตนเองสนใจ หรือมีความต้องการตรงกัน แต่ในขณะเดียวกัน ภัยจากการใช้เทคโนโลยีตัวนี้ก็มีวิวัฒนาการตามไปด้วย เช่นการกระทำอนาจาร การเผยแพร่ภาพลามก หรือขนาดการขายบริการทางเพศผ่าน การให้บริการทาง Chat เราสามารถจัดยุค และประเภทของภัยคุกคามที่เกิดขึ้น ตามมาได้ดังนี้

 

                ยุคที่หนึ่ง

ยุคของการกำหนด internet นับตั้งแต่โลกของ internet กำเนิดขึ้น ระบบปฏิบัติการในยุคแรกๆของการเชื่อมโยงเครือข่าย คือระบบปฏิบัติการ Unix ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานกับเครือข่าย internet การเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าสู่ในยุคแรก จะใช้ modem ในเชื่อมต่อเข้าสู่โครงข่าย ซึ่งข้อจำกัดของเทคโนโลยีในยุคแรกๆ คือ ความเร็วในการส่งข้อมูลของสื่อสัญญาณ ขนาดของเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล ความเร็วในการประมวลผลของตัว CPU การเชื่อมต่อจะเป็นไปในลักษณะ ระหว่างโครงข่ายด้วยกันเอง เช่น การเชื่อมต่อระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยอื่น การติดต่อสื่อสาร เพื่อสื่อสารระหว่างกันนั้นจะใช้ Protocal IRC ซึ่งเป็น Protocal ที่ทำขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารขึ้นมา ผู้ใช้งานจะพิมพ์ข้อความในลักษณะ Text Mode แล้วผู้ใช้งานต้องมีความเข้าใจในคำสั่งพื้นฐานในการส่งข้อความ

ภัยจากเทคโนโลยีในยุคแรกๆนี้ จะเป็นเพียงแค่การ Hack ข้อมูลระหว่างกัน เนื่องจากการใช้งานที่มีอยู่จำกัด ภัยต่างๆ จึงไม่ค่อยมีการขยายตัว

 

                ยุคที่สอง

ยุคของโปรแกรมเสมือน นับตั้งแต่ บริษัท Apple ได้พัฒนาระบบปฏิบัติการ Mac OS ขึ้นมาเพื่อใช้งานกับเครื่อง แมคอินทอร์ช ซึ่งมีการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะเป็น Virtual ซึ่งเป็นรูปแบบโปรแกรมเสมือน คือการใช้ภาษาภาพเพื่อสื่อความหมายให้ผู้ใช้งานเข้าใจและสั่งงานได้ ผิดจากระบบปฏิบัติการ Dos ในยุคต้นๆที่ผู้ใช้งานต้องเข้าใจคำสั่งพื้นฐานในการใช้งาน ซึ่งเป็นการใช้งานในรูปแบบ Text Mode ซึ่งระบบปฏิบัติการแบบ Virtual นี้ บริษัท Microsoft ได้นำไปพัฒนาต่อจนได้รับความนิยม ในชื่อระบบปฏิบัติการ Windows  

การพัฒนาโปรแกรม Chat ในยุคนี้ก็มีการพัฒนาไปในลักษณะรูปแบบ Virtual โปรแกรมที่นิยมใช้งานกัน ได้แก่ โปรแกรม IRC, Pirch98, ICQ, MSN, Yahoo Messenger ซึ่งการใช้งานเราสามารถแบ่งลักษณะการใช้งานได้อีกดังนี้

-       โปรแกรมที่สามารถมี Server อิสระได้ ได้แก่โปรแกรม IRC, Pirch98 โปรแกรมในลักษณะนี้จะใช้ Protocal IRC เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ ผู้ใช้งานสามารถตั้ง Server ของตัวเองได้ในการเชื่อมการติดต่อสื่อสาร และสามารถสร้างห้องสนทนาขึ้นมาได้เองอิสระตามความต้องการและความสนใจ ผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน ก็จะเข้ามาพิมพ์ข้อความสื่อสารกันในเรื่องที่ตนเองสนใจ ผู้สนทนาสามารถสนทนาในห้องใหญ่ได้ หรือว่าจะสนทนาเป็นการส่วนตัวได้

-       โปรแกรมที่มีการเชื่อมต่อกับ Server หลักอย่างเดียว ได้แก่โปรแกรม ICQ, MSN, Yahoo Messenger ฯลฯ คือผู้ใช้งานต้องเปิดโปรแกรมขึ้นมาเพื่อให้ตัวโปรแกรม

Connect เข้ากับตัว Server Main เพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารกับ ผู้ใช้งานคนอื่น ผู้ใช้ต้อง Add ชื่อของผู้ใช้งานคนอื่นที่ตนเองสนใจเข้าไปถึงจะใช้งานได้

                ภัยที่เกิดขึ้นในยุคนี้ได้แก่ การ Hacking ข้อมูลระหว่างกัน, การล่อลวงผู้ใช้โปรแกรมไปกระทำชำเรา หรือกระทำอนาจารทางเพศ, การขายบริการทางเพศ

 

                ยุคที่สาม

                ยุคของภาพและเสียง เนื่องจากยุคนี้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีโครงข่ายข้อมูล มีการพัฒนาอุปกรณ์สื่อสัญญาณให้สามารถส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น เช่น ADSL, ISDN, ATM เมื่อมีการพัฒนาให้สามารถส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น การส่งข้อมูลจึงสามารถส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นตาม จึงเป็นที่มีของการพัฒนาโปรแกรมทางภาพ และเสียงขึ้นมา เช่นโปรแกรม Camflog, Msn V.9 ขึ้นไป, Yahoo Messenger, Skype ฯลฯ เราสามารถจัดประเภทในการเชื่อมต่อได้ดังนี้

-       โปรแกรมที่สามารถมี Server อิสระได้ ได้แก่โปรแกรม Camflog ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตั้ง Server ขึ้นมาได้เอง และตั้งห้องขึ้นมาตามความสนใจของตัวเอง ผู้ใช้สามารถสนทนากันเป็นกลุ่มใหญ่ได้ หรือจะสนทนาเป็นการส่วนตัวก็ได้ และผู้ใช้งานยังสามารถเปิดเข้าไปดูหน้าตา ของผู้ใช้งานคนอื่นที่มีกล้อง VDO Webcam อยู่ได้อีกด้วย ในขณะเดียวกันก็ยังมี VJ ประจำห้องสามารถเป็นคนเปิดเพลงให้คนอื่นที่อยู่ในห้องฟังได้

-       โปรแกรมที่ต้องมีการเชื่อมต่อกับ Server หลักอย่างเดียวได้แก่ โปรแกรม MSN, Yahoo Messenger, Skype ผู้ใช้สามารถมองเห็นหน้าตาของฝ่ายตรงข้ามเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้ติดตั้งกล้อง VDO Webcam เอาไว้ และยังสามารถสนทนาสื่อสารเสียงได้อีกด้วย ปัจจุบันพัฒนาได้ถึงขนาดสามารถสนทนากับโทรศัพท์ตามบ้าน หรือโทรศัพท์มือถือได้ โดยใช้เทคโนโลยี Voip

ภัยที่เกิดขึ้นในยุคนี้ได้แก่ การ Hack ข้อมูล, การแสดงภาพ และสื่อลามกอนาจาร, การขายบริการทางเพศ, การขายบริการโดยการแสดงภาพลามกอนาจาร รูปแบบการให้บริการแบบนี้สามารถนำไปเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอื่นได้ โดยผู้ต้องการขายบริการแสดงภาพลามกอนาจารให้ผู้ต้องการดู ซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเงินแทนค่าบริการ

  ภัยที่เกิดขึ้นนี้นับวันมีการพัฒนาไปตามเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และมีการพัฒนาช่องทางการก่อภัยขึ้น ตามช่องทางการตลาดของผู้ให้บริการเครือข่าย ที่มีอยู่ เราควรตระหนักถึงปัญหาของภัยที่เกิดขึ้น และให้ความสำคัญ ทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิด และหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีรูปธรรม  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชากฏหมายและนโยบายโทรคมนาคม

คำสำคัญ (Tags)#it#chat#telecom#telecom-law#วิชากฎหมายและนโยบายโทรคมนาคม

หมายเลขบันทึก: 79848, เขียน: 21 Feb 2007 @ 12:50 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

แสดงว่าคุณต้องการหา fact ของโปรแกรม Chat โดยการเริ่มดูจากวิวัฒนาการของเขาใช่ไม๊คะ

กิตตินันท์
IP: xxx.9.157.188
เขียนเมื่อ 

คือผมพยายามจะอธิบายวิวัฒนาการของเทคโนโลยี chat และ พยายามอธิบายรูปแบบภัยที่เกิดขึ้นจาก วิวัฒนาการของตัวโปรแกรมครับ

ฟ้า
IP: xxx.123.223.239
เขียนเมื่อ 

มี่ประโยชน์ต่อการทำรายงานของหนูมากกกกกกกค่ะ

ple3t
IP: xxx.25.216.58
เขียนเมื่อ 

Generation ต่อมาของแชท เข้ามาสู่ social network มากขึ้นการ chat เริ่มไม่จำกัดอยู่กับคอมพิวเตอร์เหมือนที่เคยแล้ว เริ่มมีการใช้งาน chat ผ่านเครื่องมืออื่น ๆ เ่ช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น taplet