บันทึกนี้สืบเนื่องจากได้รับทราบจากโครงการ EdKM โดยท่านอาจารย์ทัศนีย์กรุณาส่งข่าวถึงสมาชิกว่าได้เปิดแพลนเน็ตใหม่ erkm เพื่อให้พวกเราเล่าความคืบหน้าในการดำเนินงานตามกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องโครงการวิจัย

          ซึ่ง ระยะนี้สำนักงานเขตฯ ของเรากำลังเดินเครื่องพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดฯ ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด ด้วยเครื่องมือทรงพลัง 3 ส่วน คือ การวิจัยและพัฒนา เครือข่าย และการจัดการความรู้

          เริ่มต้นจากที่พวกเรา ประกอบด้วย ผอ.สพท. รองผอ.สพท.
10 ท่าน หัวหน้ากลุ่มงานทุกงาน และ ศึกษานิเทศก์อีก 16
ท่าน ต่างไปทำการบ้านวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ เพื่อจะกำหนดหัวข้อเรื่องที่เราต้องการขับเคลื่อนพัฒนา อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพของการจัดการศึกษาภายในเขตพื้นที่ของเรานั่นเอง จากนั้นเราก็มาตั้งวงแลกเปลี่ยนกัน เพื่อกำหนดหัวข้อเรื่องที่แน่นอน และให้แต่ละคนเลือกรับผิดชอบเรื่องที่ตนสนใจและมีความถนัด

          ตอนนั้นเรากำหนดไว้ถึง
60 กว่าเรื่อง ซึ่งเมื่อเราได้แยกย้ายกันไปค้นคว้าแล้วกลับมาแลกเปลี่ยนกันอีก ก็พบว่ามีบางเรื่องที่เรารวมกันได้ ในขณะที่มีบางเรื่องต้องแยกออกไป หลังที่ได้เขย่ากันใหม่แล้วจึงได้ข้อสรุปว่าอยู่ที่ 45
เรื่อง

          ผอ.สพท.และคณะของพวกเราเดินทางไปขายความคิดให้กับผู้บริหารโรงเรียนทั้ง
159 ร.ร. เป็นเวลา 3 วัน (3
อำเภอ ๆ ละวัน) จากนั้นทิ้งระยะเวลาให้ท่านผู้บริหารโรงเรียนต่างได้ไปหาข้อตกลงร่วมกันกับครูว่า โรงเรียนของตนต้องการพัฒนาในเรื่องใดจุดใด ทั้งนี้จะเป็นเรื่องที่ทุกคนเห็นร่วมกันว่าต้องการขับเคลื่อนเรื่องนั้นทั้งโรงเรียน

          คิดเห็นตรงกันแล้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก็จะสมัครเข้าร่วมการวิจัยและพัฒนาในเรื่องนั้น โดยมีคุณครูในโรงเรียนเป็นลูกร่มทำการวิจัยเรื่องเดียวกันนี้ในห้องเรียนของตน ซึ่งคุณครูแต่ละคนยังมีโอกาสที่จะเข้าร่วมการวิจัยและพัฒนาในร่มอื่น นอกเหนือจากร่มของโรงเรียนได้ด้วย หากครูเห็นความจำเป็นต้องพัฒนาหรือยกคุณภาพในเรื่องนั้น ๆ ในห้องเรียนของตัวเอง

          ร่มใดที่ผู้บริหารโรงเรียนเป็นลูกร่ม เจ้าของร่มจะนัดแนะทำกิจกรรมในวันหยุดหรือวันธรรมดาได้ แต่สำหรับร่มที่มีคุณครูเป็นลูกร่มแล้ว จะพบกันได้ในวันหยุดเท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการดึงครูออกจากห้องเรียน

          ขณะนี้หลายร่มได้นัดพบลูกร่มกันไปบ้างแล้วเพื่อประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทบทวน
Model
ในการพัฒนาเรื่องนั้น ๆ หากเห็นว่าจะต้องมีการค้นคว้าอีก เพราะยังไม่สามารถตอบคำถามได้ว่าจะพัฒนาเรื่องนั้นได้อย่างไร เจ้าของร่มก็จะนัดแนะลูกร่มที่เป็นตัวแทนเครือข่ายไปค้นคว้ายังห้องสมุดต่าง ๆ อีกรอบ

          เมื่อแต่ละคนค้นคว้ากลับมาแล้ว ทุกคนก็จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกหนเพื่อยืนยันหรือปรับปรุง
Model นั้น จากนั้นเจ้าของร่มที่รับผิดชอบจะมานำเสนอแลกเปลี่ยนกันอีก เฉพาะในวงของสำนักงานเขตฯ เพื่อจะได้เติมเต็มซึ่งกันและกัน โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราใช้เวลาในการพูดคุยกันผ่านมาแล้ว 2
วันครึ่ง ในวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกันต่อ

           ช่วงนี้หลายร่มเดินหน้าร่วมกันจัดทำโครงร่างการวิจัย แนวทางการพัฒนา และเครื่องมือการวิจัย กันแล้วก่อนที่จะนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณา

          ข้อดีสำหรับการทำงานครั้งนี้ คือ เราได้มีโอกาสพัฒนาการจัดการศึกษาไปพร้อมกับการพัฒนางานที่ตัวเองรับผิดชอบไปด้วยพร้อมกัน เปรียบเทียบได้เหมือนกับครูได้ทำวิจัยในชั้นเรียนแต่เป็นวิจัยพัฒนาที่ทำไปปีหนึ่งไม่จบ จะมีการวิจัยซ้ำในปีถัดไป เพื่อยืนยันรูปแบบที่พวกเขาร่วมกันเสนอไว้ และเขาจะไม่เคว้งคว้าง อ้างว้าง เพราะดำเนินการเป็นเครือข่าย ที่สำคัญเขตฯ ยังใช้กิจกรรมการจัดการความรู้สอดผสานไปในการดำเนินงานครั้งนี้ด้วย


         ท้ายนี้ ขอส่งข่าวไปยัง ร.ร.บางลี่วิทยา ร.ร.อู่ทอง ร.ร.บรรหารฯ 1 ร.ร.วัดท่าไชย ร.ร.วัดยางสว่างอารมณ์ และร.ร.บ้านสระกระโจม ได้ทยอยเล่าเรื่องราวในการทำ KM ของโรงเรียนเราขึ้นมาแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในโครงการกันนะคะ...